Otevřený Újezd podepsal koaliční dohodu

Koaliční smlouva „Spolu s občany“ pro volební období 2010-2014
v Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy

Volební strany Otevřený Újezd, TOP 09, ČSSD a Věci veřejné, jejichž
zástupci byli podle výsledků voleb konaných 15-16.10.2010 zvoleni do
Zastupitelstva Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy, při vědomí
odpovědnosti za racionální správu a budoucí rozvoj městské části
uzavírají tímto smlouvu o vytvoření většinové koalice v zastupitelstvu
pro volební období 2010 – 2014.

1. Rada městské části
1.1. Celkový počet členů rady je pět.
1.2. Rada je složena ze starosty, 2 zástupců starosty a 2 radních.
1.3. Paritní obsazení Rady MČ :

1. Starosta – zastupitel za Otevřený Újezd
2. Zástupce starosty – zastupitel za TOP 09
3. Zástupce starosty – zastupitel za ČSSD
4. Radní – zastupitel za TOP 09
5. Radní – zastupitel za VV

1.4. Personální obsazení Rady MČ po dohodě volebních stran je:

1. Starosta – Pavel Roušar
2. Zástupce starosty – Stanislav Kyzlink
3. Zástupce starosty – Jan Slezák
4. Radní – Karla Jakob Čechová
5. Radní – Petr Duchek

1.5. Kompetence členů rady:

Starosta – Pavel Roušar (Otevřený Újezd):
kancelář
starosty, oblast koncepce a rozvoje, oblast životního prostředí,
projekty Evropské unie, oblast vnějších vztahů a informací, oblast
sociálních služeb a pomoci

Zástupce starosty – Stanislav Kyzlink (TOP09):
oblast majetkoprávní a oblast informatiky, městská policie

Zástupce starosty – Jan Slezák (ČSSD)
oblast ekonomiky a investic, oblast bezpečnosti a ochrany majetku, oblast dopravy

Radní – Karla Jakob Čechová (TOP 09)
školství, kultura, sport a volnočasové aktivity, řízení Újezdského zpravodaje

Radní – Petr Duchek (VV)
oblast vnitřního auditu a kontroly, problematika seniorů

2. Změny v Radě
2.1.
V případě změny na kterémkoli místě v radě, bude její nový člen z
téže volební strany. Hlasování o odvolání nebo zvolení nového člena rady
musí předcházet koaliční jednání. Konkrétní koaliční dohoda o změně v
Radě bude promítnuta dodatkem Koaliční smlouvy.

3. Výbory
3.1. Zřizují se dva výbory: Finanční výbor a Kontrolní výbor
3.2. Mohou být zřízeny další výbory, pokud se na tom dohodnou zastupitelé koaličních stran
3.3. Finanční výbor : předseda : zastupitel za Otevřený Újezd

člen: zastupitel za ČSSD
člen: zastupitel za TOP 09
člen: zastupitel za ODS
člen: zaměstnance FO ÚMČ

3.4. Kontrolní výbor : předseda : zastupitel za KSČM

člen: zastupitel za ODS
člen: člen za VV
člen: zastupitel za Otevřený Újezd
člen: zastupitel za Volba pro Újezd

4. Programové priority

4.1.
Předmětem koaliční smlouvy jsou následující programové priority
vycházející z volebních programů účastníků této smlouvy.

a) Otevřený úřad

 • Otevřený přístup k informacím na radnici.
 • Vytvoření komise Otevřený úřad pro zpracování koncepce a zapojení veřejnosti do práce na poskytování informací občanům.
 • Zveřejňování
  uzavřených smluv včetně těch minulých, podle modelu používaného v SR.
  Smlouvy budou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 21 s výjimkou
  smluv, které mají doložku o mlčenlivosti.
 • Změna struktury a obsahu webových stránek, vytvoření webového portálu s maximem volně dostupných informací.
 • Restrukturalizace komisí a redukce jejich počtu.
 • Ankety občanů při rozhodování o zásadních projektech týkající se městské části.
 • Koalice se dohodla na provedení finančního a personálního auditu
 • Přeměna Újezdského zpravodaje na hodnotné a pravdivě informující periodikum s diskusí a polemikami občanů.
 • Změna vedení šéfredaktora a úprava redakční rady Újezdského zpravodaje.
 • Změna jednacího řádu zastupitelstva ve prospěch diskuse s občany.
 • Pravidelné besedy se starostou (popřípadě dalšími členy rady MČ).
 • Transparentní
  výběrové řízení, a to jak nadlimitní, tak i podlimitní včetně
  zadávacích podmínek, veřejné vyhlašování výsledků výběrových řízení,
  včetně odevzdaných dokumentací účastníků. Vše zveřejněné na webu MČ
  Praha 21, kromě dokumentace kterou nelze bez souhlasu účastníka
  zveřejnit.

b) Spolupráce a nezávislost

 • Úzká spolupráce s okolními MČ a obcemi.
 • Úzká spolupráce s nestátními, neziskovými organizacemi, místními spolky k vytváření konceptů, projektů, veřejných soutěží atp.
 • Podpora projektů firemního dobrovolnictví.
 • Aktivní
  oslovování občanů nejen naší MČ ( kdo může pomoci a s čím) a
  zapojování občanů do práce pro obec v rámci dobrovolnického programu,
  zejména v komisích rady.
 • Využívání internetu k vyhledávání
  řešení, která lze v naší MČ uplatnit, aktivní oslovování autorů s cílem
  získat zkušenosti a využít nejlepší možná řešení v projektech
  realizovaných.
 • Dodržování zákonné podmínky nezávislosti státní správy na samosprávě.

c) Životní prostředí

 • Důsledné dodržování zákonů a vyhlášek na ochranu životního prostředí.
 • Prohlubování
  vědomosti o existenci přírodního parku jako vyhlášené oblasti klidu a
  zapracování této skutečnosti do zpracovávaných koncepcí obce jako např.
  dopravní studie či územního plánu.
 • Posilování vědomostí o jedinečnosti přírodních podmínek Újezdu na Lesy.
 • Trvalá ochrana Klánovického lesa, jako jedinečné přírodní lesní plochy.
 • Aktivní
  prosazování nesouhlasu s výstavbou golfového hřiště v Klánovickém lese a
  podpora změně územního plánu pro zachování celistvosti lesa.
 • Podpora kulturních a osvětových pořadů zaměřených na péči o životní prostředí a kvalitu života v našem okolí.
 • Zpracování
  urbanistické studie a její promítnutí do územního plánu a zabránění
  okamžité, či dodatečné změně zelených ploch na plochy jiného určení,
  zejména pro komerční využití.
 • Revokace podané žádosti ke změně
  územního plánu tak, aby byla zachována lesní plocha u stavebnin, u školy
  v Polesné a u vlakového nádraží.
 • Revize plánovaného projektu
  P+ R parkoviště a vyřešení prostoru vlakového nádraží bez vlivu na
  okolní lesní pozemky, nikoli na jejich úkor.
 • Revize naplánovaných a dosud nerealizovaných zelených ploch v rámci výstavby satelitních sídlišť.
 • Revize projektu již uskutečněné rekonstrukce kanalizace s vypouštěním splaškové vody do lesa v části přírodní rezervace.
 • Při
  plánované výstavbě silničního obchvatu Újezdu nad Lesy trvat a
  podporovat vybudování zeleného pásu stromů sloužící jako budoucí hluková
  bariéra a zjistit možnosti realizovat tuto výsadbu co nejdříve.
 • Stanovení ploch pro náhradní výsadby stromů, realizace projektu zasazení stromu při narození nového občánka v obci.
 • Podpora obnovy původních alejí v obci, vytváření naučných stezek s odpočinkovými prvky včetně typů vhodných pro seniory.
 • Promyšlené
  budování veškeré infrastruktury, které výrazně zlepšují kvalitu
  prostředí i života obyvatel – kanalizace, čistička odpadních vod,
  doprava.
 • Využití veškeré přírodní a historické plochy uvnitř
  obce nikoli k zahuštění zástavby, ale k podtržení jedinečnosti místa,
  využít granty a programy na obnovu a udržování drobných památek v obci
  (křížky, památné stromy aj.).

d) Doprava v obci

 • Kvalitní zpracovaní dopravní studie v MČ v návaznosti na dopravní situaci v okolí.
 • Revize plánu jednosměrných ulic.
 • Zpracování koncepce cyklostezek v obci včetně návaznosti na stezky nadregionální
 • Budování pěších zón, obnova a ochrana místních cest a stezek využívaných pro pěší i cyklistickou přepravu po obci a okolí.
 • Vyřešení parkování na sídlišti.
 • Zkrácení intervalu vlakové příměstské dopravy a zpracování koncepce návaznosti místní autobusové dopravy po MČ.
 • Zklidnění automobilové dopravy, zejména pak nákladní.
 • Postupné
  a kvalitní opravy místních komunikací včetně budování chodníků,
  zelených pásů, obnovy stromořadí, vybudování odpočinkových míst s
  lavičkami apod..
 • Systematické zmapování kvality všech ulic a
  analýza nákladů na jejich opravy a údržbu a na základě toho stanovení
  priorit při jejich obnově.
 • Intenzivní prosazovaní vybudování obchvatu 1/12 a pravidelné informovaní občanů o postupu jednání či stavby.
 • Aktivní řešení situace v dopravě do doby vybudování obchvatu.

e) Čistý a bezpečný Újezd nad Lesy

 • Lavičky a odpadkové koše do lesa a ulic.
 • Pravidelná zimní údržba chodníků a cest.
 • Pravidelné porady s vedením MP a PČR.
 • Zvýšení bezpečnosti – navázáním spolupráce s organizacemi a spolky fungujícími v oblasti prevence kriminality.
 • Vytipování míst v MČ, která nejsou bezpečná a zajistit pravidelný dohled MP.
 • Zavedení častějších pochůzek policistů, hlídkování policie na správných místech ve správný čas.
 • Podpora
  odzkoušené a účinné formy ochrany zdraví a majetku občanů pomocí tzv.
  sousedské pomoci pro nahlášení problémových situací.


f) Finance obce

 • Financování pomocí projektů a vícezdrojového financování.
 • Firemní dobrovolnictví s finanční spoluúčastí obce u společných projektů.
 • Revize rozdělování finančních prostředků sportovním a zájmovým organizacím.
 • Hospodárné a průhledné nakládání s dostupnými prostředky a investice pouze do kvalitních projektů.
 • Vyrovnaný rozpočet.
 • Finanční audit.
 • Revize projektu plánované přístavby úřadu.
 • Analýza možnosti získání finančních prostředků z grantů EU.
 • Hospodárné a průhledné nakládaní s finančními prostředky.
 • Neproplácení
  faktur bez důkladné fyzické kontroly kvality provedené práce a termínu
  předání a promítnutí případných nedostatků do smluvních finančních
  postihů. Zároveň bude jednoznačně stanovena a delegována odpovědnost
  příslušného pracovníka za dodržování tohoto bodu a také finanční postihy
  a právní odpovědnost příslušného pracovníka za nedodržení tohoto bodu.

g) Udržitelný rozvoj MČ

 • Vytvoření
  kvalitní a závazné koncepce rozvoje obce ve spolupráci s externími
  architekty a odborníky na tvorbu a přeměnu veřejných prostor.
 • Promítnutí koncepce rozvoje MČ do územně plánovací dokumentace s cílem dosažení dlouhodobé využitelnosti.
 • V
  rámci koncepce obce upřednostnění rozvoje infrastruktury a veřejného
  vybavení nad dalším plošným zvětšováním obce a devastací okolní krajiny.

h) Školství

 • Zvýšení dostupnosti mateřských školek.
 • Stanovení jasných kriterií pro příjem dětí do MŠ a vyvěšení výsledku výběru dětí do MŠ na webu MČ Praha 21.
 • Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ.
 • Užší spolupráce s vedením školy a školských zařízení.
 • Zvyšování kvalifikace vyučujících na ZŠ.
 • Zavádění sportovních tříd.

i) Rozšíření kulturního, zájmového a sportovního vyžití v rámci MČ

 • Dodržování tradičních svátků a akcí v MČ.
 • Podpora rozvoje, fungování divadla a divadelních kroužků pro děti v naší MČ.
 • Iniciace vzniku, rozvoje „kroužků“ a sportovních klubů pro děti v naší MČ.
 • Zvýšení dostupnosti sportovišť a ploch pro trávení volného času pro širokou veřejnost.
 • Podpora místních sdružení a spolků.

j) Sociální oblast

 • Prověření možnosti výstavby domova pro seniory a zpracování studie financování jeho výstavby a provozu.
 • Rozšiřování pochůzkové pečovatelské služby.
 • Zajištění komfortnějšího servisu pro seniory, kteří vyžadují částečnou péči.
 • Podpora možnosti sociálního bydlení pro finančně slabé rodiny.
 • Společné vytváření veřejného prostoru a dialogu mezi nejstarší a nejmladší generací a jejich začlenění do života obce.

5. Jednání koalice před zastupitelstvem
5.1.
Před každým jednáním zastupitelstva se sejdou zástupci koaličních
stran k projednání společného postupu na jednání zastupitelstva, pokud
se nedohodnou jinak.

6. Státní správa
6.1. Nezávislost státní správy
Státní
správa je ze zákona nezávislá na politickém vedení městské části. Tato
nezávislost však musí být postavena na naprosté kompetentnosti
jednotlivých státních úředníků a jejich sebevědomého a kompetentního
rozhodování. Jejich činnost musí být efektivní, rozhodování promptní a
na základě zákona. Nezávislost státní správy však neznamená
nespolupracovat se samosprávou MČ.

6.2. Kontinuita
Změny
ve vedení městské části může v řadách zaměstnanců úřadu vyvolávat obavy
ze ztráty svého pracovního místa. Nové vedení radnice deklaruje, že
jakékoliv změny ve struktuře úřadu učiní teprve po pečlivém seznámení se
s procesy a pracovními postupy, které na radnici probíhají, vyjma změny
struktury a personálního obsazení kanceláře starosty.

6.3.
Kompetence úředníků a kvalifikační předpoklady pro obsazení postů. Rada
bude požadovat splnění všech zákonem požadovaných kvalifikačních
předpokladů pro výkon úředníků na všech pozicích v úřadě. Rada umožní
možnost doplnění vzdělání a kvalifikačních podmínek u těch, kteří je
doposud nenaplňují a to beze ztráty jejich pracovního místa. Zároveň
Rada negarantuje setrvání na současné pracovní pozici, pokud k tomu
budou překážky v zákoně, vzdělání či praxi. Rada bude klást důraz na
prohlubování kompetentnosti úředníků na všech postech ve státní správě a
bude prosazovat odstraňování výjimek a překážky k tomu, aby byl v
obsazování postů ve státní správě naplněn zákon.

6.4. Jmenování tajemníka a vedoucích odborů (oddělení)

Koalice se dohodla na zachování kontinuity práce tajemníka a všech vedoucích odborů.
Návrh
na jmenování vedoucích odborů úřadu předkládá radě tajemník po
odsouhlasení starostou nebo věcně příslušným radním. Členy výběrové
komise jmenuje Rada.

6.5. Návrh na odvolání a jmenování
tajemníka předkládá starosta po projednání v Radě MČ a s koaličními
partnery. Návrh na odvolání může být předložen jen pokud získá
dvoutřetinový souhlas koaličních zastupitelů.

6.6.
Tajemník je vybrán na základě transparentního výběrového řízení. Členy
výběrové komise jmenuje Rada. Obdobný postup se použije u odvolání či
jmenování vedoucích odborů (oddělení).

7. Projednávání v koalici

Za koaličně dohodnutý se má takový návrh řešení a takové usnesení, na
kterém se dohodne 2/3 zvolených zástupců této koaliční smlouvy.
Nebude-li dosaženo koaliční dohody, nastoupí mechanismy smírčího řízení.

Každá ze smluvních stran má právo vyvolat smírčí řízení,
jestliže by nesoulad v některé otázce touto smlouvou upravené nebo se
této smlouvy dotýkající mohl vést k vypovězení této smlouvy.

Smírčího řízení se zúčastní za každou stranu dva pověření jednatelé. Doba smírčího řízení nesmí přesáhnout 7 dní.

Smluvní strany písemně uzavřou dodatek k této smlouvě, pokud najdou společné řešení sporné otázky.

Pokud
se rozpory projednávané smírčím řízením ukáží být neřešitelné v rámci
touto smlouvou, smluvní strany buď přistoupí k výpovědi této smlouvy
nebo ukončí tuto smlouvu dohodou a nahradí ji smlouvou jinou.

8. Vypovězení smlouvy

Smluvní strany mají právo vypovědět smlouvu, jestliže nedojde k
uzavření dodatku nebo nové smlouvy během smírčího řízení podle
předchozího odstavce.

Výpověď musí být písemná, výpovědní lhůta je jeden měsíc.

9. Právo na informace

Smluvní
strany prostřednictvím svých zvolených zastupitelů zajistí úplnou a
včasnou vzájemnou informovanost o všech podstatných skutečnostech
vyplývajících z koaliční smlouvy a směřujících k jejímu naplnění.

Neposkytnutí těchto informací by bylo považováno za hrubé porušení této koaliční smlouvy.


10. Závěrečná ustanovení

10.1.
Zástupci volebních stran se zavazují prosazovat jednotlivé body této
smlouvy v Zastupitelstvu městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy. Volbu
starosty a členů rady podpoří tajnou volbu.

10.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu zástupci volebních stran.

10.3.
Jakákoliv změna této koaliční smlouvy musí být provedena na základě
dohody koaličním jednání, a to formou písemného dodatku smlouvy.

10.4.
Zástupci koaličních stran se dohodli, že tato smlouva bude zveřejněna
ve Zpravodaji a na webových stránkách MČ Praha 21.

V Újezdě nad Lesy dne 1. listopadu 2010

podepsáni
Pavel Roušar (Otevřený Újezd)
Michael Hartman (Otevřený Újezd)
Tomáš Vlach (Otevřený Újezd)
Stanislav Kyzlink (TOP 09)
Karla Jakob Čechová (TOP 09)
Věra Měšťánková (TOP 09)
Jan Slezák (ČSSD)
Jiří Šponer (ČSSD)
Petr Duchek (VV)