Prý jsme pro Újezd nikdy nic neudělali! Nemají pravdu, tady jsou fakta

Ve volebním období 2010-2014 byla vytvořena koalice Spolu, tvořená volebními stranami Otevřený Újezd, TOP09, ČSSD a VV(pouze část období). Starostou se stal zastupitel Otevřeného Újezda RNDr. Pavel Roušar. Uvádíme výčet konkrétních projektů, které koaliční partneři v tomto volebním období zrealizovali. A nebylo toho málo.

Majetek a investice

Zrealizovali jsme

 • Postavili jsme služebnu pro Policii ČR u budovy ÚMČ Praha 21
 • V MŠ Sedmikráska jsme vybudovali nových 56 míst, vybudovali novou zahradu a školku jsme zateplili. Otevřeli jsme detašované pracoviště v Hodkovské ulici pro 22 dětí
 • Rozšířili jsme MŠ Sluníčko o 24 míst a vybudovali výdejnu jídel
 • Zrekonstruovali jsme střechy objektu Masarykovy ZŠ v Polesné ulici, školní  kuchyni s rozšířením kapacity o 400 jídel (celkem 1 600 jídel)
 • Upravili jsme boční přístup do budovy ÚMČ Praha 21 a provedli rekonstrukci části úřadu
 • Provedli jsme revitalizaci parku před I. stupněm základní školy
 • Vystavěli jsme dešťovou kanalizaci v ulici Novolhotská a nižší Starokolínská a kanalizaci v ulici Novosibřinská a Starokolínská
 • Navýšili jsme finanční prostředky na opravu komunikací, opravili ulice Čekanovská, Novolhotská, Zlivská
 • Zakoupili jsme vozidlo Multicar s přední radlicí pro úklid sněhu, zveřejnili Plán zimní údržby včetně aktuálního ukazatele polohy úklidu, vyhodnocujeme úklid
 • Zajistili jsme údržbu komunikací (včetně zimní údržby) v části sídliště Rohožník, které dříve nebylo zahrnuto do údržby
 • Zpracovali jsme projekty skautské klubovny, revitalizace a úprav odvodňovacích struh proti lokálním záplavám a hřiště v Druhanické ulici, jehož stavební řízení je blokováno vlastníkem sousedních pozemků a výstavba nebyla doposud realizována
 • Aktivně připomínkujeme nový Metropolitní plán, který hl. m. Praha zpracovává
 • Zahájili jsme spolupráci s architektem na územním rozvoji obce
 • Iniciovali jsme změnu územního plánu v lokalitě severní části Blatova (za cvičným fotbalovým hřištěm). Měníme typ zástavby z obytné na veřejnou s následným parkem do ulice Čankovská
 • Pronajali jsme Polyfunkční dům, odstranili nesčetné závady

Bylo v realizaci

 • Výstavba další etapy kanalizace na hlavní komunikaci v oblasti benzínové pumpy
 • Výběrové řízení na dodavatele trvalého povrchu v komunikaci Hodkovská
 • Výběrové řízení na dodavatele kanalizace v Chmelické ulici
 • Zpracování projektu a žádosti o grant na cyklostezku v ulici Staroklánovická ze Státního fondu dopravní infrastruktury
 • Příprava Archeologické stezky v lokalitě Hol – zaniklé středověké vesnice
 • Příprava zateplení školky na Rohožníku, pro kterou jsme získali dotaci ze Státního fondu životního prostředí
 • Opravili jsme chodníky podél hlavní komunikace, v ulici Zlivské, Pilovské, vybudovali chodník podél ulice Staroklánovické k nádraží

Doprava

Zrealizovali jsme

 • Ve spolupráci s Dopravní fakultou ČVUT jsme zpracovali a schválili dopravní generel a cyklogenerel MČ Praha 21
 • Dosáhli jsme výrazného omezení nákladní tranzitní dopravy Újezdem
 • Vybudovali jsme světelnou signalizaci na křižovatce Novosibřinská x  Zaříčanská
 • Vybudovali jsme parkovací místa před úřadem a změnili dopravní režim
 • Zřídili jsme dva bezbariérové přechody na Rohožnické ulici
 • Zajistili jsme zkrácení intervalu vlakových spojů z 1/2 hodiny na 1/4 hodin, návaznost BUS 251 ke každé lince vlakového spoje PID S1 a S7 a návaznost nové linky BUS 260 linku S7
 • Zpracovali jsme projekt cyklostezky Polesná – Rápošovská
 • Provedli jsme průzkum mezi občany na sídlišti Rohožník k plánované výstavbě parkovacího domu, kterou občané nepodpořili, proto byl projekt zastaven
 • Zpracovali jsme stavební dokumentaci pro výstavbu dvou oboustranných autobusových zastávek na hlavní komunikaci
 • Zpracovali jsme mapu dostupnosti na autobusové zastávky a vlak. Realizujeme koncepci 5-10-20 (časová dostupnost na autobusovou zastávku – cestu na nádraží – cestu do centra v minutách)
 • Zpracovali jsme studii na rozšíření odbočovacích pruhů na hlavní křižovatce před Polyfunkčním domem
 • Zřídili jsme lokální autobusovou linku č. 260 z nádraží na Blatov
 • Opravili jsme přechod na Novosibřinské a část ulice Novosibřinská u zastávky Zbyslavská
 • Vybudovali jsme novou autobusovou zastávku u pošty
 • Proběhla rekonstrukce železniční tratě Běchovice – Úvaly, včetně úpravy nádraží
 • Vybudovali cyklostezku v ul. Čentická
 • vybudovali autobusové zastávky (včetně možnosti zastavení aut) na hlavní komunikaci před 2. stupněm základní školy v Polesné ulici (Rápošovská)

Bylo v realizaci

 • Zpracování stavební dokumentace k území před nádražím, vyžadující změnu územního plánu
 • Změna dopravního značení pro pohyb cyklistů v protisměru v jednosměrkách (ulice Hrádkova a další)
 • Označování zóny 30 v severozápadní části Újezda, následně do konce roku ve zbývajících částech městské části
 • V návaznosti na vybudování světelné křižovatky a zahájení výstavby kanalizace v Chmelické ulici bude upraveno dopravní značení v oblasti za Lidlem tak, aby došlo k dopravnímu zklidnění v této oblasti
 • Připravujeme projekt rozšíření místní autobusové linky v jižní části Újezda. Se společností ROPID projednáváme možnost zavedení školního autobusu i do této oblasti. Projekt navazuje na koncept lokálních autobusových linek přepravujících osoby k vlakovému nádraží pro využití jak seniory, tak školáky k místní přepravě po Újezdě

Zdravotnictví a sociální služby

Zrealizovali jsme

 • Posílili sociální služby pro naše občany v Újezdě nad Lesy i v celém správním obvodu MČ P21 (Neposeda, Centrum sociálních služeb Běchovice)
 • Rozšířili jsme terénní sociální služby
 • Zakoupili jsme vozidlo na rozvoz obědů
 • Zmodernizovali jsme vybavení Střediska osobní hygieny
 • Do grantového systému MČ Praha 21 jsme zahrnuli sociální oblast: „Sociální a zdravotní služby, prorodinné aktivity“
 • Podpořili jsme otevření nové kožní ordinace
 • Podařilo se nám získat externí dotace ve výši 1 752 000,- Kč: na provoz a rozvoj pečovatelské služby, na realizaci a plánování aktivit v oblasti sociálních služeb, pečovatelských služeb a nízkoprahových zařízení
 • Pořádáme pravidelné akce s účastí všech generací (tvůrčí dílny, přednášky, soutěže, výstavy a vernisáže, besedy).
  O všech akcích informujeme v ÚZ a informace předáváme přímo cílovým skupinám
 • Zlepšili jsme informovanost o pečovatelské službě ÚMČ Praha 21: leták pečovatelské služby, příspěvky do Zpravodaje, informační leták Rádce občana, dotazníková šetření…
 • Vytvořili jsme Adresář služeb MČ Praha 21

Bylo v realizaci

 • Distribuce Adresáře služeb do všech schránek v městské části
 • Změna struktury informací o službách v sociální a zdravotní oblasti na webových stránkách
 • Provádíme mapování bariér v MČ Praha 21 z hlediska přístupnosti objektů

Vzdělávání a výchova

Zrealizovali jsme

 • Navýšili jsme kapacitu mateřský škol z 295 míst v roce 2010 na současných 400, zřídili jsme detašovanou školku v Hulické a nové třídy v Lišické a v Polesné
 • Navýšili jsme kapacitu základní školy z 800 v roce 2010 na současných 980
 • Zpracovali jsme studii a žádost o dotaci na Ministerstvo školství ČR na  přístavbu základní školy
 • Vybudovali jsme stání pro kola u I. stupně Masarykovy ZŠ
 • Zavedli jsme každoroční soutěž pro žáky ZŠ – „Chceš-li kolo (tablet) míti, musíš chytrý býti (s dobou jíti)“ s cílem povzbudit žáky k dosažení lepších studijních výsledků a maximálnímu zlepšení průměru známek
 • Zpracovali jsme Demografickou studii vývoje počtu obyvatel se zaměřením na školní a seniorský věk, kterou jsme v srpnu 2014 aktualizovali do r. 2024. Studie byla představena školám i veřejnosti. Na základě této studie postupuje
  MČ v investičních pracích pro školství, v navýšení kapacity školských zařízení a plánování jejich dalšího využití
 • Schválili jsme Koncepci školství MČ Praha 21 do roku 2019 a Kritéria pro hodnocení Masarykovy ZŠ. Kontrolujeme a dohlížíme na jejich plnění.
 • Získali jsme externí grant a zřídíli jsme Školní poradenské pracoviště v Masarykově ZŠ
 • Ve spolupráci s Masarykovou ZŠ jsme zavedli pravidelné besedy starosty se žáky školy
 • Od 1. 1. 2012 jsme zřídili Odbor školství, kultury a MA21, který má na starosti základní školu a mateřské školy zřízené MČ Praha 21, kulturní akce pořádané MČ, zapojení občanů, spolků a podnikatelů do rozvoje MČ (veřejná projednání,
  kulaté stoly, ankety, dotazníky, realizaci strategického plánu MČ atd.)
 • Přidělili jsme školní byt k větší stabilizaci učitelského sboru.
 • Zapojili jsme školu, učitele i žáky do veřejného života a trvale zvyšujeme prestiž školy a vzdělávání.
 •  

Bylo v realizaci

 • Vyhodnocení žádosti o přidělení dotace Ministerstvem školství na přístavbu školy
 • Zpracování dokumentace pro stavební povolení na přístavbu školy
 • Úprava zahrady v MŠ Rohožník
 • Pokračování Školního poradenského střediska v Masarykově ZŠ

Veřejná správa

Zrealizovali jsme

 • Zveřejňujeme obsahy všech smluv a výsledky výběrových řízení na webu MČ
 • Zveřejňujeme předem podklady pro jednání zastupitelstva
 • Upravili jsme jednací řád zasedání zastupitelstva ve prospěch možnosti vyjadřování názorů občanů ke všem projednávaným bodům zasedání
 • Zavedli jsme strategické plánování a řízení
 • Získali jsme dvě ceny Ministerstva vnitra za kvalitu řízení ve veřejné správě
 • Schválili jsme a dodržujeme desetiletý Strategický plán rozvoje MČ Praha 21, první dlouhodobý závazný dokument MČ, který pomáhá plánovat investice a koncepční rozvoj obce
 • Zpracováváme a zveřejňujeme výroční zprávy o činnosti MČ Praha 21 (2011-2013)
 • Zahájili jsme využívání a uplatňování osvědčeného systému zapojování občanů do rozhodovacích procesů – tj. systém místní Agendy 21 (MA21)
 • V rámci tohoto systému jsme zavedli anketní a dotazníkové kampaně pro občany ke konkrétním otázkám MČ
 • Zavedli jsme veřejná projednávání a veřejná fóra, kulaté stoly a systém aktualizace přijaté strategie
 • Podpořili jsme zahájení činnosti neformální skupiny mladých lidí – „žákovské zastupitelstvo“. Za konkrétní výsledky a uplatňování MA21 jsme postoupili do kategorie C v rámci oficiálních kritérií MA21 schválených Ministerstvem vnitra
 • Stali jsme se členem Národní sítě Zdravých měst ČR a získali ocenění za uplatňování tzv. dobré praxe
 • Získali jsme externí dotaci a realizujeme projekt e-újezd pro digitalizace a zjednodušení agend úřadu a snadný přístup pro občany
 • Vytvořili jsme nové webové stránky ÚMČ Praha 21 a facebook MČ
 • Zájemcům rozesíláme zápisy z veřejných projednání a informace o akcích v MČ
 • Starosta MČ pořádá pravidelné neformální besedy s občany „Čaj o páté se starostou“, od r. 2014 i přes skype.
 • Zvýšili jsme náklad Újezdského zpravodaje (ÚZ), je distribuován zdarma do všech schránek Újezda nad Lesy, proběhla zásadní změna formátu, obsahu a jeho vytváření ve prospěch větší informovanosti o dění v MČ. Zastupitelé mají možnost využít 1000 znaků v každém čísle ÚZ pro publikování svých názorů V ÚZ a na obecním webu byla zřízena sekce „Kalendárium“ pro přehlednou informaci o připravovaných akcích v MČ
 • Zpracovali jsme Koncepci bezpečnosti MČ, zvýšili jsme počet příslušníků Městské policie v terénu a pořádáme pravidelné koordinační schůzky se zástupci Městské policie Praha a Policie ČR
 • Vybudovali jsme základ městského kamerového systému, zpracovali jsme mapu problémových míst + míst se zákazem konzumace alkoholu, realizujeme projekt „Bezpečnostního označení kol“ DATATAG
 • Pořádáme osvětové besedy zaměřené na seniory v oblasti prevence a bezpečnosti „Den mobility“ ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií Praha, Masarykovou ZŠ a žákovským zastupitelstvem

Bylo v realizaci

 • Zveřejňování dat prostřednictvím webových stránek úřadu, týkajících se smluv, objednávek, rozpočtu, faktur, interních kontrol a dalších agend (tkzv. Projekt Open data)
 • Modifikace projektu e-Újezd
 • Rozšiřování kamerového bezpečnostního systému–přednostně u budov škol, Polyfunkčního domu, parkovišť, sídliště atp.

Životní prostředí

Zrealizovali jsme

 • Vysadili jsme 160 nových stromů a keřů
 • Realizujeme protipovodňová opatření, včetně opatření pro větší zádržnost vody v krajině
 • Zpracovali jsme generel veřejné zeleně a harmonogram její údržby
 • Obnovu stromořadí podél hlavní provádíme dle dendrologických posudků a studie proveditelnosti.
 • Zajistili jsme 154 kontejnerů na velkoobjemový odpad, 50 kontejnerů na sběr bioodpadu, 3 kontejnery na odložení odnošeného oblečení
 • Umístili jsme 21 odpadkových košů a 70 košů na psí exkrementy. Umístění dalších 25 ks RMČ již schválila. Mapa košů je na webu
 • Uklidili jsme 400 tun odpadu z černých skládek
 • Podíleli jsme se na grantovém projektu naučné stezky Lesní galerie, včetně informačních tabulí po Újezdě a vydání publikace
 • Zakotvili jsme obecní akce k tématům Dnů zdraví a Den Země s účastí místních spolků, organizací a živnostníků
 • Pořádáme každoročně soutěž o nejhezčí předzahrádku, zahrádku, okno, balkon
 • Připomínkujeme územní plán Prahy ve prospěch zachování zelených ploch v městské části (např. les u stavebnin, v Polesné)
 • Zahájili jsme kontrolu péče o vodních toky a rybníky v MČ
 • Zmapovali jsme pěší trasy a historické cesty v katastru MČ Praha 21
 • Zadali jsme koncepci parkování u vlakového nádraží s upřednostněním MHD
 • Ve spolupráci s místními spolky, dobrovolníky a firemním dobrovolnictvím se podílíme na: obnově cesty a lipového stromořadí u hřbitova, cesty a aleje na Skalku, výsadbě stromů na sportovních a dětských hřištích
 • Opravili jsme lesní cesty
 • Klánovický les – dosáhli jsme změny územního plánu ve prospěch zachování lesa, prosazujeme rozšíření rezervace, připomínkujeme Lesní hospodářský plán a prosazujeme minimalizaci hospodářského využití Klánovického lesa
 • Podporujeme vznik lesních cest s lavičkami a odpadkovými koši a jejich údržbu místními spolky a dobrovolníky.
 • Spolupracujeme s Lesy ČR na vytváření hřišť a značení v lese

Bylo v realizaci

 • Proces zajišťování podkladů k vyhlášení rezervace Klánovického lesa
 • Příprava podkladů k vyhlášení výběrového řízení na sekání trávy
 • Pokračuje výsadba alejí a obnova pěších cest v jižní části Újezda
 • Přesun některých stanovišť tříděného odpadu pro zvýšení efektivity

Volnočasové aktivity

Zrealizovali jsme

 • Posílili jsme grantový systém na 500 000,- Kč. V letech 2011- 2014 bylo podpořeno 152 žádostí
 • Finančně jsme podpořili grantové programy fotbalistů, sokolů a dalších k realizaci investičních akcí na území městské části
 • Založili jsme Akademii volného času – vzdělávací bloky se zaměřením na kulturu, společenské vědy, zdraví (proběhlo již cca 80 přednášek)
 • Zavedli jsme ocenění: „Čestný občan“ a „Občan roku“ a slavnostní předávání u příležitosti státního svátku 8. května
 • Udržujeme a posilujeme tradici připomínání státních svátků a významných výročí
 • Pravidelně pořádáme Den matek, Vánoční posezení/Mikulášská, Vítání občánků, vánoční a velikonoční dílny, Aktivní odpoledne, Den Země, Den zdraví, Újezdské posvícení, výstavy v Újezdském muzeu (ročně okolo 6 výstav), květnové a říjnové oslavy, přispíváme na pořádání ostatních akcí (Čarodějnice, Tři pro zdraví, Kolodění, Za pokladem skřítků atd.)
 • Založili jsme tradici Jarních plesů MČ
 • Zavedli jsme soutěž „Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy“
 • Podílíme se na výstavní a osvětové činnosti Újezdského muzea
 • Uspořádali jsme 15 pohádkových představení, 15 hudebních koncertů, 2 country bály, putovní výstavu Anthropoid, slavnostní akci ke 100. výroční narození gen. S. Krause a ke 100. výročí první světové války se vzpomínkou na legionáře
 • Prodloužili jsme otevírací dobu knihovny, podpořili besedy pro mateřské a základní školy, autorská čtení a ve spolupráci s MZŠ „Pasování prvňáčků na čtenáře“
 • Založili jsme Újezdský filmový klub s promítáním a besedami
 • Podpořili jsme založení filmového kroužku v Masarykově ZŠ
 • Pořádáme pravidelné „obecní“ cyklistické výlety do okolí

Bylo v realizaci

 • Příprava nových pravidel pro rozdělování grantů a žádostí o finanční prostředky
 • Příprava dalšího ročníku Akademie volného času