Zpracované body k projednání na Zastupitelstvu – PROSTĚ odmítnuty

6.března 2015 odeslal bývalý starosta a nyní zastupitel RNDr. Roušar  ( Otevřený Újezd) současnému starostovi  Růžičkovi ( ANO) kompletně zpracovaná usnesení a důvodové zprávy bodů 1-6  se žádostí o zařazení do projednání na březnovém zastupitelstvu. Body se týkají rozpracovaných úkolů z minulého období, ve kterých je nutné pokračovat a jsou zpracované „profesionálně“ na základě zkušeností práce starosty a RMČ:

1.Školní pedagogické pracoviště MZŠ – návrh finanční podpory

2.Zavedení evidence v oblasti územního rozvoje

3.Návrh na vytvoření interních pravidel k projednávání stanovisek MČ ve správních řízeních s účastí MČ

4.Návrh na předložení informace k průběhu správních řízení a stanovisek MČ ve věci vyýstavby rodinných domů na sídlišti Rohožník

5.Návrh na předložení informace k průběhu konkurzního řízení a stavu pohledávky u spol. Betonstav v souvislosti s výstavbou PD Level

6.Informaci k podpisu smlouvy o poskytnutí služeb mezi MČ P21 a Vojtěchem Varyšem, IČO 03489884 bez výběrového řízení

dokument včetně žádosti je v příloze

Rada MČ na svém 10. zasedání dne 10.3.2015  žádost jednohlasně zamítla ( 5:0) a pověřila OMI analýzou  bodu 2. a 3. – viz Usnesení RMČ bod 0145: http://dms.praha21.cz:8080/share/s/1ZYD6u1OQ4ynAKxGKaGF8Q 

Kdo už přišel do styku s „bodrým starostou“ Růžičkou, toho podobný postup nepřekvapí. PROSTĚ se bojí spolupráce s někým, kdo „má vizi“ a ví, jak ji pro Újezd naplňovat. Výkřiky o spolupráci, kterou ti ostatní jen hatí,  jsou výmysly zbabělce, kterými PROSTĚ už nikoho neoblafne.