Dva zápisy z posledního jednání zastupitelstva MČ P21

Přináším zprávu o průběhu posledního zasedání zastupitelstva z března v Újezdě nad Lesy a to v podobě neschváleného zápisu z jednání.
Nejenže bylo zasedání velmi dlouhé, místy bouřlivé a starostou zcela
neřízené podle jednacího řádu, ale v podobném stylu pokračovalo i
schvalování a ověřování zápisů a usnesení, které na tomto zasedání byly
přijaty.

Podle tradičního způsobu v Újezdě nad Lesy dostal roli ověřovatele
zápisu jeden zástupce koalice (Karla Jakob Čechová, TOP09,
místostarostka) a jeden zástupce opozice (Pavel Roušar, Otevřený Újezd,
zastupitel za Otevřený Újezd a bývalý starosta). Smyslem tohoto
uspořádání je to, aby se ověřovatelé z koalice i opozice shodli na formě
a obsahu zápisu, který zpracovává úřednice úřadu. Tentokrát se ale
neshodli! Stalo se tak poprvé a také poprvé nastala situace, kdy každý
ověřovatel podepsal jinou verzi, kterou byl ochoten stvrdit svým
podpisem a převzít za ni zodpovědnost.

V čem byl problém? Zejména v tom, že ověření zápisu poprvé
dostal politik, který se na rozdíl od dřívějších opozičních politiků
nesmířil se zápisem, který neobsahuje ani obsah vystoupení jednotlivých
zastupitelů, ani obsah přednášeného bodu jednání.
Jako bývalý
starosta jsem vždy schválil zápis, který byl signován oběma ověřovateli.
Respektoval jsem jejich rozhodnutí a jimi učiněnou dohodu o tom, že s
obsahem zápisu souhlasí a přebírají za něj odpovědnost. Na následujícím
zasedání zastupitelstva pak má každý ze 17 zastupitelů možnost vyjádřit k
ověřenému zápisu námitku. Pokud této možnosti zastupitelé využijí,
následuje procedura, ve které se k námitce vyjádří oba ověřovatelé a
následně dojde k hlasování zastupitelů. Rozhodnutí je  pak zaznamenáno v
aktuálním záznamu zasedání.

Tentokrát se tedy ověřovatelé neshodli. Chtěl jsem, aby byl
naplněn jednací řád a v zápisu byly všechny údaje, které jsou v jednacím
řádu explicitně uvedeny.  Jediná položka, která umožňuje zaznamenat
obsah projednávaných záležitostí, jsou otázky zastupitelů a – ty zápis
neobsahoval.
(Dosavadní jednací řád skutečně nemá samostatnou
položku „obsah jednání“  je to chyba, kterou by zastupitelé  měli při
následné úpravě jednacího řádu opravit.)

Proto jsem mailem požádal úřad o doplnění:

Dobré ráno,
prošel jsem si zápis a v této podobě ho potvrdit nemůžu. Rád bych
doplnil konstrukci – Slezák bod otevřel, starosta přednesl, vystoupili
tito zastupitelé a výsledek hlasování je tento o faktické informace, co
je předmětem a) předneseného bodu b) pokud je v důvodové zprávě určen i
důvod – pokud ho starosta četl c)alespoň jednou větou obsah vystoupení
jednotlivých zastupitelů zejména u těch, aby byl zachován smysl průběhu
celého bodu. Přičemž doporučuji shrnout všechna vystoupení zastupitelů
dohromady, ne po jednotlivých výstupech.
 Např. u usnesení o kontrolním výboru – čtenáři musí být jasné,
proč jsem navrhl odvolání Dastychové. V ostatních bodech je to podobné.
V posledním bodě pak základní fakta ve smyslu – odešla KJČ,
pověřena ověřováním zápisu. Starosta nepověřil jinou osobu…. Odešli xxx,
zvoleni do mandátového výboru, takže nezůstal nikdo, kdo by ověřoval
usnášení schopnost zasedání. Prosím o doplnění.

Několik dnů mě nechal úřad v domění, že zápis upravuje. Během této
doby se úřad domluvil s místostarostkou Čechovou, která zápis v původní
podobě podepsala (mimo jiné s řadou podstatných chyb a nepřesností,
navíc i s úpravami chyb, které jsem úřadu poskytl já, aniž bych o tom
věděl), aby mi následně tuto skutečnost oznámil:

Dobrý den, v příloze Vám posílám naskenovaná usnesení a
zápis tak, jak ho dnes podepsala paní Jakob Čechová.  Pokud nechcete
tento zápis podepsat, je zbytečné, abyste sem v úterý chodil. Já na
zápisu nic měnit nebudu a  v případě, že s tím nesouhlasíte, prosím,
obraťte se na pana starostu, nebo na zastupitelstvo.

A tak jsem věnoval 10 hodin svého času, abych ze zvukového záznamu přepsal skutečný obsah jednání. Nad
zápisem jsme se několikrát  sešli s druhou ověřovatelkou Karlou Jakob
Čechovou s cílem dojít dohody. Karla Čechová mě opakovaně ujišťovala, že
můj zápis je lepší a přesnější a že nemá problém ho podpesat. V
rozhodující chvíli jej ale nepodepsala. Jak mi později řekla, prý kvůli
klidu v koalici, protože si to někteří radní nepřejí…

Podepsal jsem tedy svou verzi, která obsah jednání uvádí, a poslal na úřad.

Na další schůzi zastupitelstva se tedy budeme desítky minut hádat,
kdo má pravdu. A budeme hlasovat, zda je lepší zápis, který vytvořil
úřad (mimochodem za zápis zodpovídá tajemník úřadu) nebo ověřovatel
Roušar. Jak to dopadne? Podle hlavní snahy současné Rady MČ možná tak,
aby byl „klid v koalici“. Ale možná, že zvítězí pravda.

V čem je největší rozdíl dvou verzí zápisů, podepsaných dvěma
ověřovateli? V tom, že verze prosazovaná současnou koalicí a úřadem a
podepsaná místostarostkou Čechovou, je pouhým seznamem jmen
vystupujících, bez uvedení toho podstatného – o čem a jak zastupitelé
jednali a s jakým výsledkem. Právě tyto informace jsou ovšem podstatné
jak pro občany Újezda, tak pro jakoukoli kontrolu plnění přijatých úkolů
zastupitelstva.

Porovnejte si sami zápis jednoho z bodů:

ověřeno místostarostkou Čechovou:

bod č. 11. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2014

Pan Slezák bod otevřel, předal slovo panu starostovi, který bod
přednesl. V rozpravě občanů nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů
vystoupil pan Jeníček, pan Duchek, pan Hartman; v diskuzi pokračoval pan
Roušar, paní Zátková, pan Jeníček, paní Punová, paní Zátková podruhé,
pan Duchek podruhé, pan Hartman navrhl doplnit usnesení o vykazování
výsledků v 3leté řadě; pan Slezák, pan Roušar podruhé, odpověděl pan
Zeman, pan Roušal a pan Březina. Bylo hlasováno k návrhům pana Hartmana:
1. ZMČ ukládá RMČ Praha 21 vykazovat od následujícího roku 2015
výsledky VHČ za poslední 3 roky. Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel
se: 0 Návrh byl přijat.

Usnesení číslo: ZMČ3/0039/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
„Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2014″ v souladu s přiloženým materiálem, který je součástí originálu usnesení
2) ukládá
RMČ Praha 21 vykazovat od následujícího roku 2015 výsledky VHČ za poslední 3 roky
Usnesení – (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0)

 

ověřeno a upraveno zastupitelem Roušarem:

bod č. 11. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2014

Pan Slezák bod otevřel, předal slovo panu starostovi, který bod
přednesl. K 31. 12. 2014 byly vykázány příjmy celkem ve výši 104 472,61
tis. Kč, tj. plnění k upravenému rozpočtu na 101,30%. Celkové výdaje
byly vykázány ve výši 99 078,61 tis. Kč, tj. plnění vůči upravenému
rozpočtu na 88,53%, z toho běžné výdaje 69 958,21 tis. Kč (plnění na
92,25%) a kapitálové výdaje 29 120,40 tis. Kč (plnění na 80,73%). Saldo
příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno přebytkové, a to ve výši 5
394,00 tis. Kč. K docílenému plnění došlo především vlivem vyššího
plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů. Výsledek hospodaření byl vykázán
ve výši 11 512,61 tis. Kč, a to vlivem výnosů ve výši 95 590,33 tis. Kč
a nákladů ve výši 84 077,72 tis. Kč. Ve vedlejší hospodářské činnosti
byly docíleny výnosy ve výši 7 353,02 tis. Kč, náklady ve výši 7 027,83
tis. Kč a výsledek hospodaření ve výši 325,2 tis. Kč. V rozpravě občanů
nikdo nevystoupil, v rozpravě zastupitelů vystoupil pan Jeníček, se
dotázal, jak byly využity prostředky na protidrogovou politiku. Pan
Duchek se táže na náklady na výrobu Zpravodaje, dle jeho výpočtu jsou
náklady dvojnásobné, že ty, které generuje vydávání jeho časopisu. Pan
Hartman požaduje lepší strukturu členění financí ve VHČ, požaduje, aby
byly všechna čísla ve VHČ uváděna v časové řadě, aby bylo možné
meziroční srovnání. V diskuzi pokračoval pan Roušar, se dotázal na
náklady projektové kanceláře na projekt skautské klubovny, pana Březiny
se dotázal na sázení stromů, zda nebylo přesunuto za sázení stromů v
loňském roce, jako tomu bylo v roce předešlém. Paní Zátková dotazuje
pana Zemana na náklady volných bytů, kdo elektřinu spotřebuje. Pan
Jeníček se podivuje nad malou výši pronájmu zdravotnických ordinací.
Žádá o vysvětlení. Paní Punová táže se na výnosy Medisal a Medicur. Paní
Zátková podruhé upozorňuje, že chybí výnos pronájmu trafiky za jednu
korunu za rok. Pan Duchek podruhé se ptá na výši revitalizace parku před
školou, zda opravdu stála 5 mil. Kč. Opětovně se ptá na pokles zisku ve
VHČ, prodeje majetktu na krytí ztrát Pan Hartman navrhl doplnit
usnesení o vykazování výsledků minimálně v 3leté časové řadě; Pan Slezák
uzavírá diskusi. Vyzval pana Zemana k odpovědím. Odpověděl pan Zeman. K
rozdílnému vykázaní dluhů Levelu – byl způsoben rozdílnými dokumenty
pořízených v různých časech. Nízké nájmy střediska jsou způsobeny
letitou smlouvou, která se nedá změnit. Stejně u trafiky, paní se rovněž
stará o veřejné toalety, je dané podanou smlouvou. Máme 6 volných bytů,
po 400 Kč nákladů na elektroměry měsíčně. Náklady v Levelu obsahují i
náklady na společné prostory a naše prostory – knihovnu a muzeum.
Meziroční pokles zisku je způsobeno investicí do rekonstrukci bytového
fondu. Opravilo se pár bytů. Pokračuje pan Slezák. náklady na Zpravodaj
jsou opravdu takové, proto nové výběrové řízení, protidrogovou politiku
vysvětlí paní Berková, pan Slezák s společně s panem Zemanem připraví
přehled účtování ve VHČ. Pan Roušal sděluje, že náklady na projekty
zateplení školy byly vynaloženy v loňském roce, letošní rozpočet
neobsahuje spoluúčast, bude součástí rozpočtové změny. Projektanti
skautské klubovny budou fakturovat další etapu po vydání stavebního
povolení. Pan Březina potvrdil, že rekonstrukce parku před školou stála 5
mil. Kč, na dotaz zastupitele Roušara, odpověděl, že předložil zprávu o
výsadbě stromů v minulém roce do 30.11. a že peníze za výsadbu nebyly
přeneseny do letošního rozpočtu. Bylo hlasováno k návrhům pana Hartmana:
ZMČ ukládá RMČ Praha 21 vykazovat od následujícího roku 2015 výsledky
VHČ za poslední tři roky.. Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.

Usnesení číslo: ZMČ3/0039/15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
„Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2014″ v souladu s přiloženým materiálem, který je součástí originálu usnesení
2) ukládá
RMČ Praha 21 vykazovat od následujícího roku 2015 výsledky VHČ za poslední 3 roky
Usnesení – (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Pokud se chcete dozvědět více z obsahu posledního zasedání
zastupitelstva, uvádím celou verzi zápisu, který jsem potvrdil svým
podpisem. Opravil jsem chyby v počtech hlasů při hlasování, opravil jsem
jedno usnesení, které vůbec nebylo hlasováno, komentoval jsem
neoprávněné rozdělení jednoho z  projednávaných bodů, ke kterému ve
skutečnosti nedošlo. Hlavně jsem ale doplnil obsah.
Deset hodin mého
života. Deset hodin pro Vás! 

:-)

 

Program jednání:

1. Zahájení jednání

2. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru

3. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

4. Hodkovská ulice

5. Kontrola plnění usnesení

6. Zpráva o činnosti rady

7. Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21

8. Jednací řád Kontrolního výboru ZMČ Prahy 21 ze dne 11. 2. 2015

9. Zřizovací listina Masarykovy ZŠ a MŠ Sluníčko, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690

10. Zápis č. 2 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 11. 2. 2015

11. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2014

12. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2015

13. Rozpočtová opatření č. 125, 134 – 136: změny rozpočtu v roce 2014

14. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2020

15. Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21 za rok 2014

16. Celkové vyhodnocení plnění Akčního plánu MČ Praha 21 za roky 2013-2014

17. Akční plán MČ Praha 21 na roky 2015-2016


18. Podání projektové žádosti v rámci Operačního programu Praha –
Konkurenceschopnost na akci ‚Rekonstrukce rybníka v ul. Dubinská‘

19. Změna v obsazení funkce politik MA21

20. Udělení čestného titulu ‚Občan roku 2014‘

21. Různé

Původní verze zápisu ověřená místostarostkou Karlou Jakob Čechovou [ZMČ_03_Zapis_jednani_Čechová]

Rozšířená verze zápisu doplněná a ověřená zastupitelem Pavlem Roušarem [ZMČ_03_Zapis_jednani_Roušar]

SI856278

RNDr. Pavel Roušar
zastupitel za Otevřený Újezd

Publikováno v Otevřených novinách dne 22.5.2015: http://otevrenenoviny.cz/obsah-posledniho-jednani-zastupitelstva-mc-p21-aneb-zapis-ktery-koalice-odmita/