První letošní schůze Zastupitelstva – 23.3.2015

Dlouho očekávané
první jednání zastupitelstva v novém roce začalo důstojně, skončlo však
nedůstojným útěkem od rozdělané práce. Závěrečný výstup

a odchod starosty uprostřed nedokončeného bodu poslal zastupitelský
sbor městské části Praha 21 s ohledm na jednací řád opět zcela mimo
standardní dráhu.

Zastupitelstvo,
které se sešlo v plném počtu všech 17 zastupitelů, otevřel v 17.00 hod
starosta Zdeněk Růžička (ANO). Jednání zahájil návrhem na minutu ticha
na památku zesnulé ředitelky 1.MŠ paní Cenkrové. V
šichni zastupitelé ve stoje tuto výzvu podpořili. Ve shode proběhla i volba výborů, tim však bohužel shoda skončila. Neschváleno
bylo následně zařazení písemně zpracovaných bodů zastupitele Pavla
Roušara ( Otevřený Újezd) předaných v řádné lhůtě Radě MČ:

 1. návrh finanční podpory Školního pedagogického pracoviště při MZŠ
 2. návrh na zavedení evidence v oblasti územního rozvoje
 3. návrh
  na vytvoření interních pravidel, na základě kterých bude postupováno
  při projednávání stanovisek MČ ve správních řízeních, ve kterých je MČ
  účastníkem
 4. návrh na předložení informace k průběhu správních řízení a stanovisek MČ ve věci výstavby rodinných domů na sídlišti Rohožník
 5. návrh na předložení informace k průběhu konkurzního řízení a stavu pohledávky u společnosti Betonstav v souvislosti s výstavbou PD Level

Ze strany paní zastupitelky Diepoltové (ODS) padla k hlasování i logická omluva: není možné podpořit body, ke kterým Rada zastupitelům
neposlala podklady. Mají-li mít podle § 6 Jednacího řádu zastupitelé
možnost hlasovat o dodatečném zařazení bodu, měly by jim být návrh včas
předem poskytnut. Jako neakceptovatelné se jeví chování, kdy Rada své
rozhodnutí o nezařazení obdrženého podkladu nejen
nevysvětlí,
ale nepředáním podkladů také neumožní ostatním zastupitelům navržené
body posoudit a v souladu s jednacím řádem případně hlasováním
do programu zařadit.

Současná
radnice Hnutí ANO 2011 šla do voleb se slibem lepší komunikace
s opozicí, občany a konáním zastupitelstva častějí. V roce 2013, který
byl posledním úplným rokem staré radnice, se zastupitelstvo sešlo na
veřejné schůzi celkem 6 x. Prostor pro zlepšení tedy opravdu existoval.
Současně však je třeba vidět, že po roce 2010 byla komunikace s občany
výrazně posílena implementací Místní Agendy pro 21. století (MA21) pro
kvalitní veřejnou správu opřenou o veřejná projednávání záměrů
(například i otázky Hodkovské), komunitního vytváření strategie obce
(pro období 2012 -2022), aktualizaci strategických cílů s
připomínkováním na veřejných fórech, kulaté stoly a pravidelné čaje se
starostou. Právě na „čaji“ se například odhalilo, že úředníci pochybili
ve věci skautské klubovny, kde byl údajně nalezen azbest a jeho
předpokládanou likvidací se celá stavba neúměrně prodražila. Teprve
kontrola a intervence starosty RNDr. Pavla Roušara po čaji s právem
rozzlobenými skauty zjistila, že šlo o doklady nepodložený výmysl úřadu a
otevřela cestu k řešení.

Svolání jednání zastupitelstva na 23.3.2015 po předcházející prosincové schůzi z 15.12. 2014, tedy 9 dní PO zákonem stanoveném mezním termínu (zastupitelstvo má být
svoláno podle zákona 131/2000 Sb. nejméne 1 x za 3 měsíce) bylo tedy
značným překvapením. Také se bohužel ukázalo, že existence zákonných
mezí asi není nijak bezdůvodná a veřejná jednání zastupitelstva či jiná
jednání s veřejností, potřebují být konána tak často, aby bylo vůbec
možné nahromaděné agendy projednat.

Schovávat se před veřejností do poslední
zákonem stanovené lhůty, nebo dokonce až za ni, je s ohledem na průběh
posledního jednání v naší desetitisícové MČ naprosto nefunkční.
Nahromaděné body nebylo
lze
řádně projednat. Komicky vyzněla zpráva o činnosti Rady, která
zahrnovala jen období do prosince 2014, kdy na další kroky Rady od ledna
do března 2015 nedovolil předsedající místostarosta Slezák ( ČSSD)
zastupitelům se zeptat.

Na
jednání byl projednáván také nový rozpočet, aby nahradil dosavadni
provizorium. Jakkoli byla předminulá radnice ODS, proti které v r. 2010
vystoupila koalice Otevřeného Újezda, v projednávání bodů zastupitelstva
k ob
čanům uzavřená, v bodě rozpočtu, který
je veřejný ze zákona, byly dotazy občanů vždy uspokojeny. Jak je možné,
že za současné radnice „ještě více otevírající již otevřené“ se
nedomohli odpovědi na všechny otázky k rozpočtu ani zastupitelé? To je
vcelku skandální zjištění, pokud vezmu vážně, že nová koalice obsadila
radnici pod praporem zlepšení místní samosprávy a fungování Úřadu.

Koalicí
byl schválen rozpočet ve výši 78,7 milionů v podobné struktuře jako
v minulých letech, k vyrovnání nákladů a výnosů jsou použity zdroje
z minulých let ve výši 5,8 milionů. Současně byla v předchozím bodě
odsouhlasena uzávěrka roku minulého s  „fondem rezerv a rozvoje
z minulých období“ ve výši 6,3 milonu. Na první rok nové koalice by tedy
dostupné prostředky z minulosti, uložené na účtech MČ, měly bohatě
stačit. Dostalo se mi k tomuto i vysvetleni, které ani mí kolegove při
nejlepši snaze plně nepochopili, nicméně snad potvrzovalo náš
předpoklad, že obec se nebude zadlužovat. Na mou druhou otázku k výhledu
na další roky již nebyl prosor. Z celkem rozumných důvodů předložených
Finančním výborem nebyla schválena předložená část rozpočtu týkající se
vedlejší hospodářské činnosti Městské části.

Významnou
část jednání zabraly otázky občanů k ulici Hodkovská, kde si občané
dosti hlasitě stěžovali na starostu pro opakovaně slibované, ale nikdy
nesplněné veřejné projednání
. Prý bude „až
bude stavba připravena“. Nebude už pak ale, pane Ružičko, na jednání o
podobě stavby Hodkovské trochu pozdě? Koalice dnešní „otevřené radnice“
ala ANO neschálila ani
doplňující návrh Otevřeného Újezda na zveřejnění zápisů z jednání konaných novou radnicí ve věci Hodkovské (a kontroverzního
zahození s občany a realizátorem dřívě dohodnutých změn projektu).
Takto tedy vypadá větší otevřenost v praxi. Lepší varianta vysvětlení
je, že žádné zápisy neexistují. Horší variantu – zaměrné
vodění občanů za nos – raději nechci domýšlet.

Jednání zastupitelstva skončilo až následující den okolo 01:15, aniž by probralo všechny příspěvky unavených zastupitelů,
krokem mimo hranice jednacího řádu. Uzavřít jednání uprostřed
otevřeného bodu, bez možnosti všech přihlášených vystoupit, nelze
jednostranným aktem jednotlivc
e byť z
vládnoucí strany, ale děje se tak návrhem na uzavření bodu a hlasováním.
Předsedající starosta mohl buď nechat doběhnout poslední bod jednání
dle programu, nebo jej p
řerušit s určením
termínu pokračování. Nikoli z důvodu nezájmu dále zastupitelům
naslouchat (ve slovníku starosty Růžičky toto zní “nechávat vypovídat” –
toto je zřejmě do budoucnosti nový smysl jednání zastupitelstva)
jednání „prostě“ ukončit.

Jednotlivé
aspekty osmihodinového jednání Zastupitelstva a to, co podstatného z
nich pro další fungování obce vyplývá, bychom chtěli analyzovat a
postupně zveřejňovat. Zájemcům o veřejné dění doporučuji alepoň letem
světem shlédnout a poslechnout si průběh jednání. Záznam je  nyní
dostupný na webových stránkách obce:
www.praha21.cz

Ing.Michael Hartman
zastupitel za Otevřený Újezd

publikováno v Otevřených novinách dne 1.4.2015
http://otevrenenoviny.cz/k-breznove-schuzi-zastupitelstva-mc-p21/