Jednosměrky – odpověď na interpelaci. A co dál v MČ Praha 21?

Komunikace ve věci jednosměrek a
dodržování usnesení ZMČ pokračuje odpověďmi na interpelace. Protože byly
předneseny veřejně je vhodné obdobně prezentovat odpovědi.

Obě interpelace z
19.3. 2018 (původní zpráva zde) shrnuji níže:

První interpelaci jsem
směřoval na tajemníka ÚMČ Ing. Josefa Orlovského a skrze něj na Ing. Josefa
Roušala, vedoucí Odboru majetku a investic ÚMČ Praha 21,  s dotazem na písemný podklad dokládající,
kdo povolil či uložil realizovat dopravní opatření jinak,  než je uloženo  platným usnesením ZMČ.

Druhou interpelací jsem požádal radního
RMČ Praha 21 za dopravu Jana Slezáka, aby seznámil pracovníky OMI a Dopravní
komisi, které je členem, jejíž členy sám navrhuje a schvaluje a která je jeho
poradním orgánem, s dokumentem Dopravní generel, který je platným usnesením ZMČ
a současně požádal jo pomoc s řešením
probíhající implementace dopravních opatření komplikující v rozporu s
doporučením v technických podmínkách Ministerstva dopravy a usnesením ZMČ jízdu
na kole, a to přes opakované
upozornění Odboru majetku a investic ÚMČ (OMI), který se řádné implementaci brání s odkazem na rozhodnutí Dopravní
komise (DK).

K důvodu interpelací a jejich
obsahu naleznete vše v předchozím článku.

Odpověď na první interpelaci otevřené
sdílím připojením PDF k tomuto článku na Otevřeném Újezdu. Odpověď na druhou
interpelaci poskytl radní za dopravu Jan Slezák přímo na jednání ústně a
odpověď je na zvukovém záznamu z jednání ZMČ (19.3.2018).
Začátkem týdne tedy přišla i písemná
dopověď na 1. interpelaci a protože jsou interpelace veřejné, uvádím pro
korektnost celý obsah v příloze, níže pak stručně obsah shrnuji:


Odpověď má tři části:

V první ing. Josef Roušal,
vedoucího odboru majetku a investic ÚMČ
Praha 21,
 shrnuje text Dopravního
generelu (DG) s ohledem na potřeby cyklistiky: “Jednosměrné komunikace
představují nepříjemnou překážku pro cyklistickou dopravu a je proto žádoucí v
co největší míře umožnit cyklistům jízdu v obou směrech
“. Dále pak  Je vhodné, aby všechny jednosměrné
komunikace byly zpřístupněny v obou směrech pro cyklisty a netvořily jim tak
překážky v cestě., resp. Je důležité, aby všechny jednosměrné komunikace byly
průjezdné v obou směrech pro cyklisty a netvořily jim tak závleky tras
.

Z výše uvedeného dle názoru ing.
Josefa Roušalavyplývá, že obousměrný provoz cyklistů není nezbytnou
podmínkou Dopravního generelu pro
zavedení jednosměrného provozu
na místních komunikacích”. Na zákadě uvedených citací se ing. Roušal domnívá, „že nemohlo
dojít k porušení
DG a tak nerespektování usnesení ZMČ.” 

V druhé části odpovědi ing.
Roušal  uvádí, že „na základě
doporučení Dopravní komise a rozhodnutí 
RMČ nebudou prozatím zrealizována
některá opatření uvedená v DG.
Např. jednosměrka v ulici Polesná, protože by pak byl, pro oblast ohraničenou
ulicemi Polesná, Čankovská  a Pilovská,
jediný výjezd na Starokolínskou z ulice Pilovská, kde je dopravní situace
značně nepřehledná. Dále nelze z DG  např. realizovat navržené parkování u
pošty v ul. Domanovická v souladu s platnou legislativou bez toho, aniž by zde
neubylo několik parkovacích stání.“ Nezavedení
těchto opatření DG také
dle názoru ing. Roušala nelze vnímat jako zavádění v rozporu s dopravním generelem či usnesením
ZMČ.

Ve třetí části  “jako člen Dopravní komise
a vedoucí OMI“ vnímá ing. Roušal probíhající diskuzi k zavedeni cykloobousměrek a „věří, že
se najde shoda na postupné implementaci opatřeni plynoucích ze schváleného Dopravního
generelu i Cyklogenerelu.“

Tolik shrnutí dopovědi vedoucího odboru
ÚMČ, který nová dopravní opaření zadal k realizaci a rozhoduje o nákladech na implementaci,
která probíhá od 1.4.2018 na základě kladného vyjádření orgánu státní správy.

V celé dopovědi bohužel chybí to
jediné a hlavní, co jsem požadoval, tj. písemný
podklad dokládající, kdo uložil realizovat dopravní opatření jinak,  než bylo v roce 2013 uloženo  platným usnesením ZMČ.
Odbory ÚMČ by měly
být schopny písmeně doložit, na základě čeho jednají a vynakládají nemalé
prostředky z veřejných zdrojů, pokud jednaní jinak než jim uložila samospráva (ZMČ).

V tomto ohledu jsem věc musel zaurgovat
a zopakoval svůj původní zastupitelský požadavek na poskytnutí informace:

“Dobrý den pane Tajemníku,

děkuji za vyjádření k mé
interpelaci.  Je velmi podrobné, přesto:

– odpověď zamlčuje fakt, že
součástí dokumentu Dopravního generelu (DG) je i implementační mapa. Řešení
tedy mělo být implementováno tak, jak v mapě je nakresleno, nebo vůbec. 
Nikoli jinak. Pokud bylo řešení implementováno jinak,  tj. například
odstraněna obousměrnost cyklistů, muselo být někým rozhodnuto o změně.
K tomu jsem chtěl předložit odkaz na písemné podklady.  Ten jsem bohužel
neobdržel.

Otázka po písemných podkladech k
tomu, jak se odehrálo interpelované rozhodnutí je zodpovězena příliš obecně:
OMI …  implementuje řešení v čase v souladu s pokyny
nadřízených orgánů
(kdo to ale byl? písemný podklad) , v souladu
s doporučeními Dopravní komise
(toto je irelevantní, DK je poradní
orgán RMČ, ne rozhodovací) a zejména v souladu se všemi zákony,
s řádným projednáním s příslušnými dotčenými orgány (Policie ČR, OŽPD
apod.)
(zde opět chybí relevantní odkaz na písemný poklad, které zákony či
orgány určily implementaci řešení jinak, než je v mapě schválené v DG. 
Připomínám, že i DG měl všechna uvedená schválení a projednání dotčenými orgány
a byl v souladu se zákonem
;
případnou změnu je tedy třeba doložit a zejména schválit nějakým orgánem
samosprávy).

Prosím navrhněte způsob, jak
nedostatek odpovědi v této interpelaci nejlépe zhojit. Tedy jak poskytnout
požadovanou informaci.

Děkuje a zdraví,

ing. Michael Hartman,
ZMČ Praha 21”

Tím by mohl svůj článek skončit.
Je ale myslím pro otevřenost a otevřeně uvažujícího občana důležité zamyslet na
celým obsahem odpovědi.

V první části se tedy
dovídáme, že slova  z DG “je proto žádoucí…  nebo  je důležité, aby…” neznamenají pro
vedoucí pracovníky naší městské části, že jejich respektování by bylo nutnou podmínkou
řešení.  Není tedy nutnou podmínkou dobré
práce úřadu, aby se implementovaly věci žádoucí
a důležité. Usnesení, že je něco žádoucí a důležité pro zastupitele Zastupitelstva MČ úřad této MČ podle jeho
vnímání vztahu úřadu a samosprávy k ničemu nezavazuje.

To je opravdu tak trochu překvapení,
které by ale mohlo ledaskomu otevřít oči. V naší ÚMČ je tedy možné implementovat
věci, které hlasuje samospráva jako nežádoucí, neboť uzavřená komise (členové
mají obvykle uloženu mlčenlivost), ve které je úředník členem, sestavená bez jakékoli
podmínek prokázání odbornosti, sestavená určitým Radním, a která je bez
formální odpovědnosti za řešení, má jiný názor než celé zastupitelstvo? To je opravdu
pozoruhodné. Ledacos by to ale o místy žalostném stavu našich věcí veřejných ve
srovnání s ostatními MČ vysvětlovalo.

Dále je třeba podotknout, že ve
výčtu odkazů z DG chybí implementačně nejjednoznačnější
odkaz, a to odkaz na samotnou výkresovou 
dokumentaci DG. Konkrétně například 6.7.A pro Severovýchodní oblast –
současný stav 1:5 000  (str. 168)  a 6.7.B
Severovýchodní oblast – návrh 1:5 000 
(str. 169).  N
ávrh nového stavu 6.7.B má explicitně uvedenou informaci a vyznačení, jako má
řešení vypadat
.

Pokud by někdo chtěl schálený návrh nového stavu, tak jak je v DG namalován, implementovat jinak a přesto podle něj není
porušeno usnesení,  měl by se zamyslet,
jak by vypadalo např. v případě plánů na výrobu bicyklu, kdyby bylo nějakým
výrobním náměstek rozhodnuto, že se dobře naplní nakreslený plán i tak, že se bude nejprve
vyrábět bicykl jen s jedním kolem a popřípadě později pokud se to neosvědčí ho
doplní oběma. Můžeme si snad někdo myslet, že by takováto firma byla úspěšná? A že
by takovéto chápaní výkresové dokumentace bylo vedením uznáno jako řádné plnění
úkolu a neporušení plánu? A že by náměstek nebyl zodpovědný za případné škody?

Ve druhé části
odpovědi  bych dal panu Roušalovi za
pravdu, nezavedení není zavádění, a tedy není a nemůže být řeč o zavádění v rozporu s DG. V příkladu s
kolem by to byla situace, kdy si ředitel výroby myslí, že kola podle výkresu nejsou
potřeba a nezačal je vyrábět vůbec. Mohl si ale také všimnout, že v některé části
plánu je chyba, přední a zadní kola k sobě třeba nepasují a spouštění výroby by
vedlo ke škodám. 


Ani DG není neomylný předpis pro všechny časy a všechny detaily. Jestliže se někde
v průběhu času či implementace objeví objektivní překážky vyžadující možná
změny,  je pozastavení realizace dotčené části legitimní a chvályhodnou odpovědí zodpovědného
úředníka nebo úřadu
, tedy např. OMI. Současně však musí být neprodleně spuštěn
proces přípravy relevantních podkladů ze strany úřadu pro vyvolání aktualizace
generelu, která bude schválena ZMČ. Taková změna může být buď dočasná nebo
trvalá, dle aktuálních potřeb a situace. S požadavkem na aktualizaci by se
nemělo otálet, jen tak se OMI vyhne výtkám z nečinnosti. Pokud sdělení
vedoucí k legitimní neimplemetaci opatření schváleného ZMČ v roce
2013 slyším jako zastupitel až v roce 2018, je to přinejmenším na
pozvednutí obočí nad „rychlostí“ práce v dané oblasti.

Stejně tak výrobní ředitel musí uvést do chodu změnový a opravný proces vedoucí
ke korektnímu plánu a rozběhnutí či pokračování výroby. Nemůže si říct, je to
chyba, kterou do plánu nezanesl on a nebude tedy 5 let vyrábět a udělí si do
vyřešení dlouhodobou dovolenou.

Oceňují ve třetí části odpovědi na interpelaci vstřícný smířlivý
tón a připuštění, že usnesení zastupitelstva nazvané Dopravní generel by mělo
být alespoň postupně implementováno. Současně bych sdělení vedoucího OMI rád
vnímal jako počátek širší diskuse o tom, že dodržování usnesení ZMČ musí být
vyžadováno ne postupně nebo jen za nějakých podmínek.

Argumentace, že Dopravní generel, nebo obecně jakékoli usnesení či záměr
ZMČ může být vlivem času a či změnou některých okolností v některém ohledu
neaktuální je logické a naprosto přirozené. Nesmí se však tento fakt chápat
jako důvod či alibi úřednické anarchie. Schýlené záměry je buď nutné plnit nebo
aktualizovat. Žádná třetí cesta, třebas nazvaná “újezdská”, není. 

Změny se musí opět vyřešit  na úrovni
odborného posouzení a schválení ZMČ.  Nikoli
diletantsky “nápady jednoho muže či ženy” nebo jen v nějaké komisi.

S odkazem na postup času nelze široce promyšlené a schýlené plány ZMČ
umrtvovat a obcházet. Bez živých a aktuálních  koncepcí, osnov a plánu na sebe totiž nic
nenavazuje a i dobře míněná snaha všech dopadne často tak, jako když ve známé
pohádce Pejsek a Kočička vařili dort.

Plány a generel mají být živé dokumenty s nejvyšší platností odvozenou od
mandátu ZMČ. Úkolem odboru a odborných orgánů popřípadě komisí je dohlížet nad
jejich implementací a aktuálností a v případě rozporů poskytovat odborné
podněty k posouzení změn se strany ZMČ. Pokud se to neděje, orgány ÚMČ a komise
selhávají. To je situace popisovaná v druhé části vyjádření vedoucího OMI, kde se
dovídáme, co všechno nevyhovuje aktuálním potřebám a podmínkám, ale nikde jsem
neviděl podnět k aktualizaci diskutovaného usnesení. OMI toto konstatuje, sděluje,
že z tohoto důvodu nekoná, ale ZMČ nikdo odpovídající odborné posudky a návrhy na
vhodnou aktualizaci generelu nebo dodatkování neposkytuje.

Vše výše napsané neplatí jen o dopravě, dopravním generelu, ale obecně. To
je důvod proč má smysl o tom takto široce psát a diskutovat.

Dokud ÚMČ nenaučí správně plnit usnesení, dokud nebudeme schopni pracovat s
živými plány a dokumenty, které se jednou řádně a důkladně připraví a současně pružně,
ale korektně aktualizují, budeme mít ve skříni jen mrtvé koncepty a naše zaostávání
za ostatními MČ se nezlepší.
Místo promyšlených plánů vzešlých z práce mnoha jednotlivců, které se
postupně během implementace dále zdokonalují, budeme mít kolem sebe jejich polofunkční diletansky flikované trosky, které do nás a do sebe navzájem ve veřejném
prostoru smutně narážejí.