Radnice MČ Praha 21 nemá zájem na smírčím řízení k porušování své koaliční smlovy vůči OÚ a stane se menšinovou

V pondělí 23.7 se
sešlo mimořádné zastupitelstvo ZMČ svolané k jednání o připomínkách MČ Praha 21
k návrhu nového Metropolitního plánu Prahy. Na dobu před jednáním svolala
starostka MČ Praha 21 Karla Jakob Čechová koaliční schůzku. K překvapení
Otevřeného Újezda bylo na schůzce odmítnuto otevření témat ve věci nápravy
porušování koaliční smlouvy ze strany koaliční Rady MČ v rámci smírčího řízení.
Jednalo se výhradně o otázkách mimořádného zastupitelstva a na dotaz Otevřeného
Újezda o určení termínu smírčího řízení bylo sděleno, že termín jednání, vyplývajícího
z ustanovení koaliční smlouvy, bude po jednání zastupitelstva.K stanovení
termínu však do dnešního dne nedošlo. Otevřený Újezd tak nemá
prostředek k vymáhání závazků vyplývajících z koaliční smlouvy a ztrácí důvěru ve schopnost
koaličních partnerů dodržovat dohodnutá pravidla včetně pravidel smírčího řízení. Pro nerespektování závazků,
včetně ustanovení jednat o námitkách partnera v rámci smírčího řízení ve lhůtě
7 dnů od podání výzvy, která uplynula jeden den po jednání ZMČ, nezbyla pro
Otevřený Újezd jiná možnost, než v s souladu s jejím zněmím smlouvu vypovědět.

K podání výzvy smírčího řízení k výpovědním důvodům porušování smlouvy došlo 17.7.2018, o čemž jsme otevřeně informovali
18.7.2018. Dne 21.7. 2018 jsme po další lhůtě, abychom nebyli byli napadání z neserióznosti, že se partner dověděl o našich připomínkách z médií,  otevřeně zveřejnili o obsah výhrad. Jde o
výhrady veřejného subjektu veřejné koalice k veřejně viditelným krokům partnerů s ohledem
na závazky ve veřejně dostupné koaliční smlouvě, proto není důvod cokoli tajit.

Podáním vypovědi běží jednoměsíční výpovědní lhůta. Otevřený Újezd zvažoval též okamžité odstoupení od smlouvy,
neboť dochází nejen k jejímu vědomému neplnění, ale s ohledem na složení rady bez
otevřeného Újezda se již ani nepředpokládá, že by mohla být plněna. Pokud by tomu
tak bylo, nabídla by koalice řešení složení rady před jednáním
zastupitelstva dne 23.7.2018, neboť bez jednání zastupitelstva nelze tuto situaci
řešit.

Otevřený Újezd tak zamířil do opozice. Koalice se vlastní vinou nedodržováním dohodnutých cílů stává menšinovou.  S  vidinou závěru volebního období zřejmě nevidí proč držet sliby, když
významná jednání zastupitelstva do voleb se již neočekávají a nebude hlasy partnera
potřebovat.

Bez dodržování koaliční smlouvy není Otevřený Újezd z výrazně menšinové pozice hlasů zastupitelsvu schopen dění v MČ efektivně ovlivňovat, jak ukázaly případy
nedomyšlené a nesprávné implementace jednosměrek, ukončení dostupnosti záznamů
ze zastupitelstva, ukončení poskytování podkladů pro veřejnost pro všechna
jednání ZMČ, ukončení zveřejňování koaliční smlouvou stanovených smluv MČ bez
souhlasu partnera, nebo neposkytování zápisů ze zastupitelstva v rozsahu podle
jednacího řádu, což v souvislosti s ukončením poskytování videozáznamů opět nabývá na významu.

Konec volebního
období v MČ Praha 21 tak bude v režii TOP09, Pro Prahu, Sociální
demokracie a 4 nezařazených zastupitelů, kteří opustili své volební strany, za
které byli zvoleni.