Zelení navrhují pustit kanál Dunaj-Odra-Labe k vodě a začít reálně bojovat se suchem v ČR

Sucho trápí Česko a české politické špičky přitom stále diskutují o
nesmyslném plánu výstavby kanálu Dunaj-Odra-Labe (DOL). Zelení navrhují
tento nerentabilní a pro vodu a půdu nebezpečný projekt definitivně
opustit a investovat peníze do levnějších a prokazatelně přínosnějších
opatření na boj proti suchu. Zároveň dnes (22.8.2018) Zelení spustili petici proti
výstavbě kanálu a na podporu reálných opatření pro boj se suchem na
adrese www.zeleni.cz/petice-sucho.


Strana zelených je znepokojena nedostatečnou činností Vlády ČR
v problematice sucha, které trápí většinu území ČR. Vláda se problému
nevěnuje s dostatečnou aktivitou, kterou si tato problematika zaslouží.
Její kroky navíc postrádají komplexnost a provázanost na další oblasti
životního prostředí, jakými jsou například kvalita zemědělské půdy či
kvalita českých lesů. Ty přitom s otázkou zadržování vody v krajině a
bojem proti suchu bezprostředně souvisí.


I poté, co se ukázalo, že megalomanský plán na stavbu kanálu
Dunaj-Odra-Labe (DOL) by vyšel daňové poplatníky na více než šest set
miliard korun, uvažuje stále ministr dopravy Daniel Ťok o výstavbě
některých jeho částí. Zelení navrhují, aby prostředky, které chce vláda
vyhodit na tento projekt, byly vynaloženy na smysluplná opatření, jakými
jsou například protierozní opatření, revitalizace meandrů nebo
zazelenění a výstavba vodních prvků v českých městech.


„Už není možné vyčkávat a přešlapovat na místě, jako doposud.
Nebavíme se zde o nějakém imaginárním problému, ale o reálném nebezpečí
nedostatku vody, které se bezprostředně dotýká nás všech. V horizontu
dvaceti let navrhujeme alokovat alespoň 70 miliard na revitalizaci
mokřadů, zejména říčních a potočních niv, a urychleně začít s jejich
realizací,“
říká předseda Zelených Petr Štěpánek.


Zelení dále navrhují vložit více financí do dotačního programu
Dešťovka, který se musí zjednodušit tak, aby byl pro běžné lidi
jednoduchý a smysluplný. Chce-li stát bojovat se suchem, musí do
problematiky vtáhnout veřejnost. Podobně, jako se to povedlo v otázce
třídění odpadů.


Dalšími opatřeními by podle Zelených mělo být navýšení prostředků v
revolvingovém fondu na budování kapkových závlah a dalších zemědělských
investic a v neposlední řadě také urychlené změny v druhové skladbě
českých lesů či budování suchých poldrů v oblastech s rizikem
přívalových dešťů.


Pozornost si zaslouží i česká města, kde Strana zelených navrhuje
více průsakových ploch namísto asfaltu, výsadbu více stromů a obecně
zvětšit zelené plochy i formou podpory zelených střech a fasád jak pro
obce, tak pro veřejnost.


„Nesmíme ale zapomínat na odstraňování příčin. Změny musí nastat
jak v zemědělství, tak v energetice. Musíme se jednou pro vždy odpoutat
od fosilních paliv a směřovat k navýšení produkce z obnovitelných
zdrojů, k úsporám a chytré rozvodné síti,“
dodává Štěpánek.


Návrh Zelených na nutné investice


Plán na následujících 20 let by stál celkem 520 miliard korun. To je méně, než nejlevnější zvažovaná varianta kanálu DOL.


 • 80 miliard na výkupy půdy kvůli ekologické stabilitě, protierozní ochraně a zvýšení retenční schopnosti krajiny
 • 70 miliard na revitalizaci mokřadů, zejména říčních a potočních niv
 • 60 miliard na prvotní péči o nově vymezené prvky ÚSES (Územní systém
  ekologické stability) a systému protierozní ochrany a zvýšení retenční
  schopnosti krajiny
 • 50 miliard na výkupy půdy v povodích vodárenských nádrží
 • 45 miliard pro obce na adaptační opatření
 • 40 miliard na komplexní pozemkové úpravy
 • 30 miliard do revolvingového fondu na budování kapkových, výjimečně jiných závlah a dalších zemědělských investic
 • 30 miliard na adaptační opatření v lesích, především na urychlení změny druhové skladby
 • 30 miliard na zajištění pitné vody (modernizace úpravárenských
  technologií a vodovodů, výstavba vodovodů a nových podzemních vodních
  zdrojů a ve výjimečných případech i vodárenských nádrží)
 • 20 miliard na podporu produkce hnoje
 • 15 miliard na několik velkých suchých poldrů v povodích s největším rizikem přívalových dešťů
 • 12 miliard na budování malých vodních nádrží (nerybochovné rybníky do 1 ha)
 • 10 miliard na související aplikovaný výzkum a vývoj
 • 8 miliard na rozšíření programu Dešťovka (celoplošná podpora retence a vyšší intenzita podpory ve všech třech podprogramech)
 • 6 miliard na program podrobného monitoringu půd a na opětovné
  zkrácení cyklu agrochemického zkoušení zemědělských půd na tři roky
 • 5 miliard na relevantní péči o vybraná zvlášť chráněná území, resp. druhy
 • 4 miliardy na posílení monitoringu sucha (hydrometeorologického)
 • 4 miliardy pro obce na zpracování studií odtokových poměrů a adaptačních strategií
 • 0,2 miliardy na podrobný akční plán výše uvedených opatření


Negativa projektu DOL


Na negativa projektu DOL upozorňuje například Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR:


 1. Těžké narušení přirozeného rozkladu organických látek a následná
  ztráta vody z dotčených půd a snížení jejich sorpční schopnosti.
 2. Natolik vysoké provozní náklady kvůli překonávání velkých výškových
  rozdílů, že nelze očekávat využití pro pravidelnou nákladní dopravu, což
  vede k ekonomické nerentabilitě projektu.
 3. Zhoršení ekonomické situace souběžné železniční dopravy.
 4. Pokles biodiverzity a každoroční úbytek nejohroženějších životodárných podpůrných a regulačních služeb ekosystémů.
 5. Nevratné ekologické škody na zbytcích relativně přirozených nivních biotopů.