Projednávání zeleného pásu kolem přeložky I/12 na zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy

21. března 2019 zastupitelé hl. města Prahy projednávali informaci Rady hl. m. Prahy o postupu v řešení výkupu a plánu realizace zeleného pásu kolem stavby 511, tedy i naší přeložky I/12. Informace přiložené zastupitelům v důvodové zprávě:

Stát, prostřednictvím ŘSD, investičně zajišťuje výstavbu částí Pražského okruhu č. 511 a přeložky silnice I/12. Vzhledem k dopravní významnosti obou staveb a jejich vlivu na životní prostředí dotčených městských částí se Praha zavázala k realizaci stavby č. 43784 Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12. Tato kompenzační opatření jsou klíčová pro kladné projednání umístění obou staveb s obyvateli dotčených městských částí a jejich samosprávami. Zásadním prvkem stavby č. 43784 Kompenzační opatření je zřízení zelených pásů pro SOKP 511 a I/12 (pouze na území hlavního města Prahy). Výstavbou bude dotčeno 8 městských částí (Běchovice, Dubeč, Koloděje, Praha 21, Praha 22, Nedvězí u Říčan, Královice a Kolovraty). 

V lednu 2019 náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc. PhD. problematiku zelených pásu s dotčenými městskými částmi projednal. Celkový rozsah pozemků určených pro zřízení zelených pásů činí 251 ha. Jelikož zhruba tři čtvrtiny pozemků pro zelené pásy je často ve spoluvlastnictví více osob, lze očekávat zdlouhavější proces vykupování předmětných pozemků. Postup výkupů má probíhat podle následujícího pořadí: 1) MČ Běchovice a MČ Dubeč 2) MČ Koloděje a MČ Praha 21 3) MČ Kolovraty 4) MČ Praha 22 a MČ Nedvězí u Říčan Usnesením Rady MHMP číslo 2315 ze dne 30. 8. 2018, v bodě III. odst. 3, bylo uloženo odboru strategických investic (nyní odbor investiční) MHMP, aby zahájil systematický výkup pozemků nezbytných pro zřízení zelených pásů. V bodě II. odst. 4. usnesení byly schváleny celkové investiční náklady ve výši 2.500.000.000,- Kč (slovy dvě miliardy pět set miliónů korun českých). 

Čerpání finančních prostředků bude rozloženo do období 2019-2022. Náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc. PhD. bude v roce 2019 a následujících letech uplatňovat požadavek na přidělení schválených finančních prostředků určených k výkupu dotčených pozemků pro zřízení zelených pásů na účet INV MHMP. 

Vzhledem ke skutečnosti, že pozemky pro zelené pásy nespadají pod režim zák. č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní, energetické a komunikační infrastruktury, je jejich vyvlastnění podstatně ztíženo. Bude tedy potřeba upřednostnit dohodu s vlastníky dotčených pozemků. Na závěr je třeba zdůraznit, že zřízení zelených pásů má zásadní význam pro realizaci stavby Pražského okruhu. Jedná se o kompenzační opatření pro zlepšení životního prostředí obyvatel městských částí dotčených výstavbou SOKP 511 a I/12. Rada HMP vzala dne 18.2.2019 tento informační tisk na vědomí.