Otočili jsme kormidlem a místo reprezentativních prostor pro úředníky navýšili kapacity školek

Poslední z připravovaných nových tříd mateřských škol se v září slavnostně otevřely. Nová radnice,  podporovaná novými zastupiteli, totiž otočila kormidlem a místo reprezentativních prostor pro úředníky navýšila kapacity školek.  Počet míst ve školkách v naší MČ, jehož stav byl dosud velmi kritický, se v průběhu posledních dvou let  péčí nové radnice navýšil o více než třetinu.

Na základě kvalitně zpracované demografické studie a návazné Koncepce školství by se mělo podařit naplnit ambiciózní cíl: uspokojit všechny žadatele z naší MČ od věku 4 let a případná zbylá místa nabídnout podle možností i rodičům 3-letých. V září byly otevřeny 4 nové třídy ve dvou Mateřských školách, které jsou poslední etapou budování dostatečné kapacity k uspokojení místních potřeb.
Více k tématu přiblížil RNDr. Pavel Roušar, starosta obce za Otevřený Újezd, ve svém slově starosty (září 2013):

Vážení spoluobčané,
léto vyplněné dovolenými a školními prázdninami končí a tak mi dovolte popřát všem školákům zdárné vykročení do nového školního roku a všem ostatním úspěšný návrat k pracovním povinnostem. Před rokem jsem ve svém úvodníku psal o dokončování přístavby úřadu pro účely Policie ČR a plánované rekonstrukci jejich původních prostor na mateřskou školu. I letos začnu školní rok školní, přesněji řečeno předškolní, tématikou. Vše se povedlo podle plánu a začátek školního roku zahajujeme s nově rekonstruovanými  prostory v Lišické ulici a novými 56 místy v mateřské škole Sedmikráska. A nejen to. Ve shodě se schváleným akčním plánem na letošní rok jsme dokončili rozšíření školky Sluníčko v budově základní školy v Polesné a vytvořili jsme dalších 24 nových míst. Nyní dohadujeme navýšení kapacity ve školce v Čentické ulici o další 4 místa. To je maximum, kterého můžeme v současné situaci dosáhnout. Těmito aktivitami jsme ukončili důležitou etapu, na jejímž začátku jsme změnili zadání zděděné po minulém vedení radnice, které přístavbu úřadu plánovalo jako nové kanceláře starosty a tajemníka. Místo rozšiřování úřadu jsme přestěhováním Policie ČR vytvořili nová místa ve školce. Jsem rád, že jsme svůj projekt úspěšně dokončili, řešení chronického nedostatku školkových míst, včetně vytvoření nových pracovních míst zkrátka dává větší smysl, než původně zamýšlené reprezentační prostory pro vedoucí pracovníky úřadu. Během posledních tří let se nám tedy podařilo navýšit počet míst ve školkách o 104 míst. To je navýšení o 35,3 procenta a to považuji za jednoznačnou a jasnou odpověď všem, kteří nás osočovali ze snah házet mateřským školám klacky pod nohy. Dovolte mi, abych poděkoval své kolegyni místostarostce Karle Jakob Čechové, kolegyním z odboru školství paní Hájkové a paní Kořínkové a zejména ředitelkám mateřských škol paní Kosanové a paní Huttové, bez jejich přičinění by projekt na rozšíření
školkových míst nemohl být realizován. Zvláštní uznání patří pracovníkovi Odboru majetku a investic panu Ing. Roušalovi, který oba projekty řídil. Přeji všem dětem, které v nových prostorách zahájí svou (před)školní dráhu, aby si našly dobré kamarády a ve svých učitelkách měly hodné a spravedlivé „tety“.

(Zdroj: http://www.praha21.cz/uvod-aktuality/aktualni-informace/3007.html )