Otevřený Újezd se chce aktivně zapojit do práce komisí RMČ Praha 21

Pojďme společně zlepšovat okolí kolem nás! Proč? Protože stále zůstává více toho, co by se mělo nebo mohlo udělat, než toho, co se doposud udělalo. Můžete zůstat stranou. Ano, můžete. Můžete nadávat, že ti druzí to za Vás nebo pro Vás neudělali. Ano, můžete. Ale také se můžete stát součástí oněch změn kolem nás. Ano, můžete se zapojit. Zapojte se!

RNDr. Pavel Roušar, zastupitel za Otevřený Újezd, tel:775581820, email:[email protected], www.otevreny-ujezd.czRada MČ Praha 21

Starosta MČ Praha 21

Zdeněk Růžička

[email protected]


Vážený pane starosto,


reaguji jménem Otevřeného Újezda na výzvu k zapojení se do práce komisí. Do komisí navrhujeme následující kandidáty. Dovolte mi, abych je krátce Vám i ostatním členům Rady městské části Praha 21 představil. Všichni kandidáti potvrzují ochotu pracovat ve výše uvedených komisích a dávají souhlas se svou nominací.


Dopravní komise

RNDr. Jiří Sikač, CSc., 63 let, OSVČ

Po studiu a aspirantuře na PřF UK (anorganická chemie) byl od r. 1978 zaměstnán ve SVÚOM Praha-Běchovice. Od r. 1992 pracoval v českoněmecké firmě v autoprůmyslu,  od r. 1996 pak formou OSVČ. V letech 1976-1990 byl poslancem ONV Praha 9, v letech 1998 až-2014 pak zastupitelem v  Újezdě nad Lesy. S dopravou ať již hromadnou, automobilovou i cyklistickou má vzhledem k častým cestám po zemích střední Evropy má bohaté zkušenosti. Ty, spolu se znalostí místní problematiky, chce uplatnit jako řadový člen komise.

Petr Mach, 70 let, bývalý starosta, v důchodu

V Újezdě žije od roku 1989 , od r. 1990 je členem místního spolku zahrádkářů, kde dlouhá léta pracoval jako předseda. Byl zastupitelem a na jeden rok starostou naší městské části. V minulém volebním období byl členem Dopravní komise a předsedou Komise volnočasových aktivit. Založil  Újezdský filmový klub a Újezdskou akademii. Oba projekty vzkvétají a našly si svoje zájemce a četné účastníky. Rovněž organizuje „obecní cyklovýlety“, které jsou určené pro víkendové cyklisty z Újezda a okolí. V minulém Rád by v pozici předsedy Komise volnočasových aktivit a člena Dopravní komise nadále pokračoval.

MVRd. Tomáš Vlach, 46 let, veterinární lékař

V minulém volebním období pracoval jako radní a člen řady komisí – dopravní, životního prostředí a ve školské radě. Do dopravní komise může mimo jiné přinést své znalosti a zkušenosti s dopravou v oblasti přednádraží a včetně pomoci veřejného projednání finálního řešení.

Likvidační a škodní komise

RNDr. Aleš Cieplý, CSc., 50 let, vědecký pracovník

Od roku 1988 je zaměstnán jako vědecký pracovník v Ústavu jaderné fyziky AVČR, v rámci své práce absolvoval několik dlouhodobých pracovních pobytů v zahraničí. V letech 2002 – 2008 externě učil  na soukromém gymnáziu Buďánka. V komisi by se rád zaměřil na zlepšení procesu zveřejňování podkladů a závěrů této komise veřejnosti případně na proces, kterým by mohl být nepotřebný majetek transparentně nabídnut veřejnosti k využití.

Otevřený Újezd uvítal možnost otevření této komise veřejnosti, což už samo o sobě pomůže zvýšit otevřenost a transparentnost.

Komise vzdělání a výchovy

Mgr. Michaela Klimešová, 36 let

V Újezdě žije od roku 2009. Má 3 děti. Vystudovala Evangelickou teologickou fakultu, nyní dokončuje magisterský obor středoškolská pedagogika. Kromě výchovy vlastních dětí má zkušenosti i s prací s dětmi v zahraničí. Je aktivní členkou dvou pěveckých sborů.

Mgr. Monika Hartmanová, 48 let, učitelka gymnázia

Od r. 2010 pracuje v Komisi vzdělávání a výchovy. Většinu pracovního života učí fyziku, matematiku  a informatiku na gymnáziu, a protože má ráda angličtinu, ve škole realizovala se studenty mezinárodní projekt eTwinning. Má zkušenosti i s pracovní pozicí finančního poradce. Patří  k zakládajícím členům občanského sdružení Újezdský STROM.


Komise volnočasových aktivit

Petr Mach, 70 let, bývalý starosta, v důchodu

V Újezdě žije od roku 1989 , od r. 1990 je členem místního spolku zahrádkářů, kde dlouhá léta pracoval jako předseda. Byl zastupitelem a na jeden rok starostou naší městské části. V minulém volebním období byl členem Dopravní komise a předsedou Komise volnočasových aktivit. Založil  sÚjezdský filmový klub a Újezdskou akademii. Oba projekty vzkvétají a našly si svoje zájemce a četné účastníky. Rovněž organizuje „obecní cyklovýlety“, které jsou určené pro víkendové cyklisty z Újezda a okolí.
V pozici předsedy Komise volnočasových aktivit a člena Dopravní komise by rád nadále pokračoval.

Komise územního rozvoje

Ing. Arch. Jan Záhora, 35 let, zastupitel, architekt

V současnosti se nejvíce zajímá o dění ve veřejném prostranství z pohledu urbanismu a architektury. O ochranu a udržitelnost prostředí. Zajímá se o otázky regenerace pražské severojižní magistrály.

Vystudoval ČVUT v Praze – fakultu architektury bakalářské studium (2002 – 2005), absolvované ateliéry: ZAN1 Kosek-Kovář, ZAN2 Ing. arch. L. Tichý, ATBS Doc. ak. arch.  V. Soukenka, ATOS Doc. Ing. arch. P. Kotas, ATID Prof. Ing. arch. L. Lábus, bakalářský projekt Ing. arch. L. Tichý) a magisterské studium ( 2005 – 2009), s diplomovou prací na téma: Pražská magistrála jako městský bulvár, absolvované ateliéry: ATSS Ing. arch. L. Pata, ATU Ing. arch. L. Pata, ATRP Ing. arch. M. Hlaváček, diplomní projekt Doc. Ing. arch. P. Kotas). Nyní absolvuje doktorské studium – Téma výzkumu a práce: Městský prostor – Proměny a hledání identity.

Studium v zahraničí: Francie – program Erasmus – zimní semestr   (2007 – 2008), L’école nationale supérieure d’architecture Paris Val de Seine.

Ing. Arch. Záhora pracoval dobrovolně v Komisi územního rozvoje a také na částečný pracovní úvazek jako externista na odboru OMI. Rád by v této práci pokračoval, pokud bude ze strany úřadu zájem a vykomunikuje se případný “konflikt” zastupitele a externího dodavatele.

Ing. Ladislav Polák, 75 let, v důchodu

V Újezdě nad Lesy žije od r. 1981. Do roku 1992 pracoval ve sdružení podniků Prago-Union v různých funkcích, převážně v oboru zkušebnictví. Po absolvování postgraduálního studia na VŠE přešel do České spořitelny, kde řídil bezpečnost provozu. Pracuje více jak 20 let ve Sdružení českých spotřebitelů.

V minulém volebním období byl  členem Komise pro územní rozvoj a rád by se na práci této komise dále podílel.

Komise životního prostředí

MUDr. Zita Kazdová, 47 let, dobrovolnice v neziskovém sektoru

Zástupkyně jediného spolku v Újezdě nad Lesy, který se aktivně zabývá tvorbou a ochranou životního prostředí. Ve spolku kromě dalších aktivit úspěšně zpracovává a realizuje granty ve prospěch životního prostředí Újezda. Od r. 2009 je to již 12 dotačních projektů na obnovu cest, výsadbu a údržbu stromů v celkové hodnotě přes 1 800 000,- Kč z externích zdrojů ( Hl.m.P., MŽP, firemní sponzoring).

V KŽP pracovala od r. 2011 a po přerušení členství opět od r. 2014 jako řádná, Radou MČ jmenovaná předsedkyně. Aktivity KŽP směruje k systematizaci projednávání a dotahování projektů a úkolů v oblasti vody a kanalizace, veřejné zeleně, obnovy cest, Klánovického lesa atd. dle přijatého Strategického plánu MČ P21 do r. 2022. V této práci i funkci má zájem pokračovat.

Kateřina Burešová, 42 let

Žije v Újezdě od roku 1992, zajímá ji zejména ochrana životního prostředí, ekologické a biodynamické zemědělství, permakultura.

Studium: VOŠ Česká Zemědělská Akademie Mělník – zahradní a krajiná tvorba, Asociace českých aromaterapeutů – institut aromaterapie

Semináře: Design ekozahradních společenstev, Design jedlého lesa, Design rodového statku, Netradiční ovocné druhy.

Spolu s manželem se podílí na vytvoření biokoridoru a na obnově původních polních cest v Újezdě.

V komisi ŽP působí od roku 2012. Ráda by pokračovala v komisi i nadále.

Grantová komise

Petr Bílek, MBA, manažer

Vystudoval obor finance a management (MBA). Pracuje jako manažer IT služeb v DHL I. T. Services. Zajímá se o firemní projekty v oblasti společenské odpovědnosti firem a snaží se o propojení komerčního a neziskového sektoru. Některé firemní projekty realizoval též v Újezdě nad Lesy – sázení stromků, finance na Lesní galerii apod.

Ing. Michael Hartman, 49 let, zastupitel, manažer v telekomunikacích

Absolvoval Vysoké učení technické v Brně jako inženýr řízení automatizovaných systémů, po absolutoriu pracoval ve výzkumu a dále studoval filosofii a anglistiku nejprve v Olomouci a pak v Praze, kde složil státní zkoušku z anglického jazyka. Postupně pracoval v automatizaci železniční dopravy a později pro zastoupení americké společnosti Apple při přípravě jejich produktů pro ČR. Později se jako ředitel prvního komerčního poskytovatele Internetu podílel na budování Internetu v ČR . V současné době na českém trhu zastupuje finskou hi-tech firmu v pozici manažera pro střední a východní Evropu v oblasti telekomunikací.

Zakládající člen spolku  Újedzského STROMu, kde v současnosti zastává funkci předsedy. V minulém volebním období pracoval jako zastupitel, předseda Finančního výboru, 2 x předseda Grantové komise, poprvé nominovaný Radou a podruhé zvolen členy, předseda (po uvolnění pozice na žádost Rady ve prospěch zastupujícího předsedy Ing. Březiny jako šéfa odboru člen) Komise životního prostředí.

Komise pro otevřenost, transparentnost a komunikaci s občany

RNDr. Pavel Roušar, 50 let, zastupitel a bývalý starosta