Otevřený Újezd sestavil vyjednávací tým a vyzval k jednání největšího kandidáta s blízkým volebním programem

Praha 21,  12.10.2014

Otevřený Újezd podrobně analyzoval volební programy učastníků voleb a konstatoval, že volební program ANO 2011 je velmi kompatibilní s programem naším. Z volebního programu újezdského hnutí ANO v komunálních volbách 2014 uvádíme:

Chceme, aby zastupitelstvo, které vzejde z komunálních voleb, pracovalo jako tým ve prospěch občanů naší městské části.
(Toto je trvalá snaha a hlavní motiv práce Otevřeného Újezda od r. 2010. Bohužel  část opozice přešla do zcela destruktivní roviny  a potenciálně seriozní  opoziční partner ODS odmítl podílet se na práci většiny komisí a jednání zastupitelstva obstruoval demonstrativnímí odchody, pozdními příchod a předčasnými odchody a zařazováním účelových bodů bez poskytnutí předchozího uvedení rpogramu a materiálů. Spolupráce se ale podařila skvěle navázat v širokém spektru občanské společnosti v Újezdě. Ač se opozice snažíla nás stále karikovat a podrývat, spolupráce a týmový duch byl trvalou součástí našeho volebního programu i práce výborů a komisí vedených našimi členy již od r. 2010.)

Do činnosti úřadu vrátíme přátelskou atmosféru, pracovní nasazení a vstřícnost k občanům. Aktivní spoluobčané, dobré náměty a společné cíle – to vše je u nás vítáno a má naši plnou podporu.

(Provedili jsme změnu jednacího řádu zastupitelstva umožnujíci občanům se vyjadřovat ke každému z pojednávaných bodů.  Dříve bylo toto jednacím řádem vytvořeným ve spolupráci ČSSD a ODS znemožněno a oba aktéři houževnaně odmítali výklad, že zákon O obcích a O hl.m. Praze je nadřazen místnímu jednacímu řádu. Dotazem člena našeho uskupení na kvalifikovaný výklad Ministerstva spravedlnost a Ministerstva vnitra se nám podařilo jednací řád změnit. Občané se dnes mohou vyjadřovat ke každému projednávanému bodu, navíc mají možnost v přesně staovený čas, nezávislý na rychlosti jednáná zastupitelstva  podávat rozsáhlejší interpelace na jakékoli tema.
Podklady zastupitelstva jsou dnes dostupné elektronicky zastupitelům i veřejnosti, před rokem 2010 byli spolutajemníkem (pan Vlásenko) před občany dokonce i přebytečné paírové kopie, které si na jednáních chybějíci zatupitelé nevyzvedli, utajovány. Jednání zastupitelstva jsou přitom ze zákona veřejná.
Spolupráce s občany, spolky organizacemi a školou se od r. 2010 rozjela naplno. Grantová podpora, participace na projektech, podpora školních,  spolkových akcí a činnosti, široká medializace. Poprvé v historii Újezda se rozjíždí i spolupráce s občany na úrovní komunitného plánování  a projednávání zásadních otázek rozvoje Újezda. Dalším příkladem je práce v komisích, spolu s občany ve spoupráci s úřadem se například podařilo umístit jako občanský podnět truhlíky s květinami a okrasný kačírek na hlavní křižovatce u Levelu místo původního šedého prašného stavebního materiálu. Na podnět občanky bylo zefektovněno sekání trávy pasportizací obsluhovaných ploch a otevřeným výběrovým řízením sníženy náklady na polovinu – to jen zlomek drobných posunů)

Prosadíme zveřejňování veškerých výstupů z jednání zastupitelstva a rady (která lze ze zákona zveřejnit).

(Tento bod již Otevřený Újezd a jeho zástupci ve vedení obce plní. Během uplynulých 4 let  se nám podařilo zakotvit a prosadit zavedení nahrávek ze zastupitelstva a poskytování podkadů pro zastupitele a zápisů ze Zastupitelstva  a Rady  elektronicky  zveřejňováním na stránkách obce. )

Podpoříme smysluplné návrhy všech stran – nebudeme se stavět do pozice „My“ x „Vy“.
(Spolupráce je základem našeho programu i konkrétní práce. Poprvé v historii Újezda se podařilo zajistit prostor pro účast občanů na plánování a rozhodování v obci. Opoziční  politická reprezentace se ale zabarikádovala v zákopech negace a odmítání jakékol spolupráce a utvrzovala v tom jak sebe, tak veřejnost prostřednictvím  soukromých novin zastupitele Duchka. Nabídka spolupráce, která zajišťuje budoucí směřování a rozvoj Ujezda je trvalou součástí našeho volebního programu od r. 2010.)

Zastupitelstvo vytvoří jeden tým se společným cílem – rozvoj Újezda nad Lesy.

(Vzdělávání  zastupitelů a společné semináře jsme  zavedli v r. 2011. Opozice tento záměr bojkotovala a postupně uzavřela všechny komunikační kanály . Konstruktivní práce koalice a opozice je součástí našeho volebního programu od r. 2010)

Budeme vypisovat otevřená (elektronická) výběrová řízení, do kterých budeme chtít zapojit ve větší míře i místní podnikatele a firmy.
(rozhodně prodporujeme, otevřená výběrová řízení jsou již nyní kritériem kvality fungování úřadu. Požadavek byl a je součástí našeho volebního programu)

 Chceme koncepční rozvoj Újezda. Vše chceme řídit více projektově a plánovat tak, aby vše na sebe navazovalo a vzájemně se doplňovalo.
(Komunitním způsobem jsme vytvořili  a prosadili poprvé v Újezdě strategický plán. Přes odpor opozice  jsme zpracovali a zajistili demografické studie a dopravní generel. Využitím spolupráce s univerzitami jsme dokonce získali tyto kličové podklady bez omezení kvality a odbornosti za zlomek komerční ceny – nákladnost těchto opatření  byla hlavním argumentem opozice proč nezajistit žádné podklady  budoucího nárůstu populace a dopravy. Tento bod hnutí ANO je totožný s naší prací a úsilím od r. 2010)

Nechceme rozkopat silnice před školou v době začátku školního roku.
(Pravděpodobně reakce na konkrétní akci – stavbě cyklostezky v Čentické. Rozdhodně bychom rádi našli cestu, jak zajistit, aby náš úřad postupoval předvídavě, plánovitě, bez průběžných chyb a zdržení. Toto se nám v daném právním rámci a chápaní své role a možností stávajích odborů úřadu příliš nedařilo. Podpoříme kohokoli, kdo na tomto bude ochoten spolupracovar a vytvořít pracovní rámec a povědomí pracovníků úřadu, aby úřad fungoval  jako skutečný servis pro občany.)

I v dalších prioritách máme velké shody, od této 1. hlavní uvedené ve vlebnim programu ANO se navíc vše odvíjí. Uvedené body jsou součástí programu vítěze voleb, subjektu, který má dle našich analýz dobrý volební program a na základě získaného mandátu občanů  jej  respektujeme.

Vitáme současně skutečnost, že jde o hnutí nových lidí, kteří maji stejně jako my v roce 2010 touhu po změně a zapojení zkušeností ze svých profesních úspěchů do služby obce. Vítáme prohlášení zakladatele ANO po těchto komunálních volbách, že ANO bude pokračovat ve spolupráci s občanskými hnutími proti zavedeným pořádkům politických stran.
 

Spojení dvou nejsilněnších hnutí v Újezdě, která usilují o změnu a mají  až na několik detailů shodný program – Otevřený Újezd a ANO – nám připadá logické a to za podmínky, že koaliční partner zůstane věrný svému volebnímu programu a tedy i svým voličům. Uvidíme, jak se podaří vést jednání, která jsme zahájili bezprostředně po volbách. Otevřený Újezd sestavil vyjednávací tým 3 a 5 kandidátu, který nás bude zastupovat.

—-

Další průsečíky Otevřeného Újezda s volebních programem ANO2011:

– kvalita a dostatečná kapacita základního školství
(zcela podporujeme, kapacita základního školství a jeho kvalita (školní stravování nevyjímaje) je skutečně klíčovou prioritou, kde Újezd nesmí ustrnout.  Máme za sebou zadání demografické studie do té doby odmítané částí ODS a ČSSD jako zbytečné a nákladné řešení. Studii jsme kreativně získali spoluprací s univerzitní sférou. Toto nám umožnilo identifikovat problém, jeho možný časový průběh a zahájit řešení.  Podařilo se 30% navýšení předšlolní kapacity s cílem vyhovět přinejmenším rodičům všech dětí od 4 let a další kroky směrem k řešení základního školství následují a další by měly následovat )

– podpora místní infrastruktury a jejímu rozvoji
(zcela podporujeme a kroky v této oblasti průběžně probíhají)


– parkování u školy a nádraží Klánovice
(Podporujeme intenzivní hledání řešení problémů dostupnosti uvedených  míst. K parkování u nádraží Klánovice na straně Újezda máme také připomínku problému s parkovaním obyvatel středních Čech, kteří v Klánovicích již dnes zapňují vetšinu nádraží přílehlých ulic na klánovické straně a Klánovické zastupiletlstvo se je snaží je vytěsnit. Podle provedeného průzkumu bylo 90% zaparkovaných automobilů dle SPZ mimopražských, z čehož plyne, že při nevhodném způsobu řešení parkování hrozí, že jakkoli velký parkovací prostor bude v zápětí zaplněn obyvateli Stedních Čech, občanům pomůže jen z malé části. Vytvoříme také navíc další významný špičkový tok cizí dopravy přes přetíženou centrální křižovatkou, kolem školy a úřadu, přičemž parkování místních se nevyřeší. V tomto bodě předpokládáme před realizací důkladné odborné posouzení a veřené projednání. První studie a poudky již byly vytvořeny. )


– podpora bezpečí a protidrogové prevenci
(zcela podporujeme a kroky v této oblasti stále probíhají)

– dotace z fondů EU
(podporujeme a máme za sebou pro Újezd první vlaštovky. Zde jsme zcela změnili náhled, kdy do roku 2010 radice pod vlivem ODS a ČSSD považovala tuto cestu za nevhodnou, „přotože vyžadoavla spoluúčast“, přiliš velkou odbornost a účetní „disciplínu“)


– komunitní centrum a podpořa spolků
(rozhodně ano, zdravou a fungující občanskou společnost považujeme za jeden z hlavních pilířů demokracie)


– podpora  Klánovickému lesu
(rozhodně ano, ochrana lesa úspěšně korunovaná podporou klánovického referenda a následné změny ÚP definitivně zabraňující kácení v rezervaci a Klánovickém lese kvůli golfu nás vedla k vytvoření koalice proti klientelistickémů a alibistickému přístupu tehdejší ODS a k situací vynucené koaliční spolupráci s Janem Slezákem, za  kterou nás mnozí naši přiznivci dodnes kritizují. )


– podpora konceptu otevřené komunikaci s občany
(rozhodně ano, zavedli jsme i mnoho nových formátu, jejihž úspěšnost vyhdnocujeme a jsou jakýmsi výchozím bodem pro další zlepšování – ať už jde o pravidelné Čaje občanú se starostou nebo  Veřejná fora)


– podpora újezdským podnikatelům
(rozhodně ano, doníváme se, že je zejména je důležité dlouhodoběji plánovat a otevřeně komunikovat, tj. aby byl úřad se svými plány pro podnikatele otevřený, transparentní, a podnikatelé mohli na zpracované koncepci rozvoje navazovat a tvořit tak pro nás ostatní, naše občany a své zákazníky synergie. Důležité je také vytvoření  stabilního,  příznivého a současně občany nerušícího prostředí)