Sloupek zastupitele Michaela Hartmana pro Újezdský zpravodaj – 5/2015

Jednání našeho zastupitelstava dne 23.3. přineslo velkou účast občanů ale i silnou kritiku
za opakovaně slibovaná a nekonaná veřejná
projednávání.
K Hodkovské nebyl schálen můj návrh “Zveřejnit zápisy z jednání, která proběhla a která
proběhnou” (pro 6, proti: 3, zdržel se: 8). Jak
moc se radnice snaží prosadit to, co bylo slíbeno té minulé, a faktická vyjádření, na základě kterých se rozhoduje, se tedy nedozvíme.

Budeme jako u domělého “azbestu” klubovny
skautů místo s dokumenty pracovat s dojmy?

Neprošlo zařazení bodů Otevřeného Újezda
“návrh finanční podpory školního pedago gického pracoviště“ a dalších. Radou včas
obdržené podklady nebyly ostatním zastupi

telům předány. Nemohli o nich proto řádně
hlasovat. Budeme usilovat o nápravu.

Snažím se vytvořit skupinu „pracovitých“
zastupitelů ochotných jednat častěji než 1x
za 3 měsíce. Poslední jednání skončilo po 8h
uprostřed nedokončného bodu.
Starosta nevěří, že by častější jednání pomohla. Já jsem
o tom naopak přesvědčen.