Zastupitelstvo MČ Praha 21 velmi podrobně vyslechlo občany a bude pokračovat 10.10.2016 v 18:00

Jednání zastupitelstva MČ Praha 21 (dále ZMČ), konané dne 26.9.2016, projednalo zhruba polovinu bodů programu a interpelace, načež bylo pro vyčerpání stanoveného času přerušeno. Důvodem mimořádné délky jednání bylo veřejné vysoupení občanů k řešení nesouladu vlastnictví pozemků a budov v areálu Ideal Lux předložené v bodě programu č. 7, jehož začátek byl stanoven na 18:00 h,  a které s přestávkami probíhalo až do 22:00.

Koaliční zastupitelé podpořili návrh opozičního zastupitele Růžičky (ANO 2011), aby počet vystoupení  pro občany nebyl v tomto bodě omezen běžně stanoveným jednacím řádem, ale aby byl neomezený. Nutno s politováním konstatovat, že nadstandardní vstřícnost zastupitelů vůči vystoupením veřejnosti byla ne vždy vyvážena zachováním slušnosti a věcné formy vystoupení. Zejména z oblasti tradičního stanoviště Patriotů a ANO 2011 v hledišti sálu docházelo k narušujícímu jednání, kvůli kterému musel místostarosta řídící zasedání opakovaně zasahovat.

Na otázky občanů a interpelujících k tématu Ideal Lux velmi podrobně odpovídal další místostarosta RNDr. Pavel Roušar (OÚ), který má v Radě MČ P21 na starost kapitolu majetku a investic. V materiálech ZMČ byla k původní důvodové zprávě, pro občany obsahující 5 stran se shrnutím stavu a odpovídajícím výtahem faktů s časovou osou, doplněna také vizualizace, poskytnutá majitelem budovy a zadavatelem možného projektu Domova Seniorů – Alzheimer Centra. Právní zástupce majitele byl jednání přítomen. K připravované smlouvě o narovnání a souvisejících smlouvách o dalším osudu lokality podal informace právní zástupce MČ Praha 21.

ZMČ skončilo ve 22:00 uprostřed několikanásobného vyslechnutí přítomných občanů, kterých opakovaně vystupovalo něco přes desítku. 

ZMČ bohužel neprojednalo některé následné body programu, týkající se plnění rozpočtu MČ, či rozpočtových opatření v souvislosti s dokončením nové budovy školy. Na pokračujícím zasedání, které se bude konat 10.10.2016 od 18 h bude proto nutné projednat i ostatní podstatné body programu spolu s dokončením veřejného projednání otevřeného bodu.

Přes letákovou akci s pozvánkami na projednání majetkového narovnání v areálu IdealLux – oficiální pozvánka radnice, pozvánka ANO 2011 + ODS + Patrioti a pozvánku nepodepsaných obyvatel Újezda nad Lesy Za vznik zdravotního centra, nebyla účast, k překvapení zastupitelů Otevřeného Újezda (OÚ), který vysokou propagaci veřejného projednání otázky pozemků spojených s budovou IdealLux uvítal, z pohledu do částečně zaplněného prostoru pro občany bohužel nijak dramaticky vyšší než obvykle.

Zastupitelstvo bude pokračovat nedokončenou diskusí občanů k otevřenému bodu 7 (ve věci řešení pozemků spojených s budovou IdealLux) po které proběhne rozprava zastupitelů. 

Všichni, které problematika trvale udržitelného rozvoje MČ Praha 21 zajímá a chtějí se na rozhodování o své budoucnosti podílet, jsou na jednání zastupitelstva MČ srdečně zváni.

předseda zastupitelského klubu za Otevřený Újezd,
Ing. Michael Hartman
28.9.2016