Dopravní generel MČ Praha 21, jednosměrky, dopravní komise RMČ, Odbor majetku a investic ÚMČ a nedodržování usnesení ZMČ

Dne 19.3.2018 budu nucen interpelovat podstatný dopravní problém vznikající neplněním usnesení zastupitelstva.  Ačkoli bych rád věc řešil v klidu uvnitř koalice, připojené dopisy a další jednání nepřinesly uspokojivé odpovědi.  Nezbývá než včas předložit problém celému zastupitelstvu, které usnesení schválilo, neboť masivní implementace
jednosměrek, výrazně zhoršující již existující nesoulad s Dopravním generelem a Cyklogenerelem pro jizdu na kole, může každým dnem začít.

Dopis 1 - náhled, vedoucí Dopravní komise RMČ ing. HájekDopis 2 - náhled, Radní MČ

V podkladech do Rady městské části jsem se díky usnesení Zastupitelstva o zpřístupnění materiálů všem zastupitelům (prosazeno Otevřeným Újezdem na závěr roku 2017 ) dostal k zápisu z Dopravní komise (DK) Rady městské části Praha 21 (RMČ), který řeší, jaká dopravní opatření se budou v MČ realizovat. Ze zápisu je zřejmé, že „zklidňování dopravy“ v souladu se schváleným Dopravním generelem naší MČ je v ohrožení.  Na dotaz člena dopravní komise Ing. J. Broučka 8.2.2018 „kdy v ul. Hodkovská bude osazeno dopravní značení pro jízdu cyklistů v protisměru, která zde zřejmě byla před její rekonstrukcí“ jsem totiž v zápise našel krátkou odpověď, podpořenou hlasováním všech 7 členů:  „návrh zobousměrnění je opakovaně zamítán – komise odkazuje na Cyklogenerel“.

Hodkovská má být tedy podle názoru naší Dopravní komise s odkazem na Cyklogenerel cyklistům neprůjezdná. V Cyklogenerelu je přitom značena jako páteřní trasa západ-východ naší MČ.  Je také vedena v nadřazené mapě cyklistiky MHMP.  Začátkem března navíc vyšel Újezdský Zpravodaj, kde je připojena mapka dalších zjednosměrnění ulic v okolí, opět bez zobousměrnění pro cyklisty, která spolu s již neprůjezdnou Hodkovskou prakticky zamezí jakýkoli přirozený pohyb na kole směrem k centru MČ.

Ujezdski zpravodaj 3/2018 - informace z OMI, str 4

V článku pod výše uvedeným obrázkem je implementace argumentována naplňováním Dopravního generelu. Zkuste si však obrázek srovnat s mapou  skutečného Dopravního generelu: 

Platný Dopravní generl MČ Praha 21

Odhlédneme-li od opačného směru některých šipek, údajně tiskovou chybou v obrázku ze Zpravodaje, zásadním problémem je skutečnost, že Odborem majetku a investic (OMI) ÚMČ Praha 21 právě implementované řešení nebere vůbec v potaz zachování obousměrného provozu cyklistů. 

Všimněte si přitom, prosím,  pro naprostou názornost detail legendy platného Dopravního generelu – například výše uvedená část 6.7.B na straně 169:

Všechny jednosměrné ulice mají podle Dopravního generelu umožnovat obousměrný provoz cyklistů. Chystané radikální zhoršení situace až na samu mez „MČ nepřátelské cyklistům“ se stalo poslední kapkou, která mne vedla k napsání tohoto příspěvku. Je třeba upozornit, že nejde
zřejmě jen o mylný názor jednotlivců, ale systémové nenaplňování
Dopravního generelu na několika úrovních ÜMČ, navíc za současného
formálního zaštiťování se jeho obsahem. Zastupitelstvem nelegitimizované řešení s vypuštěním neautomobilové dopravy se má každým okamžikem implementovat, O prováděcí povolení požádal Odbor majetku a investic (OMI)u orgánu státní správy již dne 1.2.2018 a opatření bude tedy zřejmě brzy realizováno. 

Nejsem přítelem jednosměrek. , myslím, že lze dopravu v klidu řešit jinak. Nicméně v dopravní problematice důvěřuji odborníkům. Když v roce 2013 pří sestavování generelu dopravní komise ve spolupráci inženýry rozhodla pro jednosměrky, argumentaci jsem nezpochybňoval, neboť existovala současná opatření odborníků, kterým kompenzovali dopad do neautomobilové dopravy.   Zón ou 30 a zobousměrnění jednosměrek pro cyklisty jsem považoval za akceptovatelné řešení.  S tímto opatřením jsem pro Dopravní generel zvedl ruku.
Naše MČ je poměrně rozlehlá a jak by se jinak dostala například mládež za kamarády, do středu obce, na hřiště, školy a kroužky lépe než na kole chráněná zónou se sníženou rychlostí? Pokud se však lidem přímá cesta na kole znemožní , obávám se, že nebudou dopravní značení respektovat. Jen dál poroste neúcta k zákonům a riziko zranění, zejména dětí, za které navíc ponesou odpovědnost rodiče. Nikoli řidiči automobilů nerespektující klidový charakter zóny 30.

Mnoho újezdských rodin má doma kola pro dospělé a děti. Chceme mít nadále možnost je smysluplně používat. Zejména v zónách 30  „dopravy v klidu“. To by byla smysluplná podpora zdravého způsobu života.  Ne vytváření „závleků“ aby si cyklista více „zasportoval“ (jak jsem již od pracovníka ÚMČ slyšel argumentovat při obhajování zastupitelstvem nelegitimizované implementace jednosměrek bez současného zobousměrnění pro cyklisty dle Dopravního generelu)

K zápisu Dopravní komise 8.2.2018 jsem napsal prosbu o vysvětlení předsedovi komise ing. Hájkovi na jejím dalším jednání (viz Příloha 1) .

Podle sdělení přítomného člena DK byl dopis posouzen a bylo konstatováno  „že generel je nadřazený cyklogenerelu a DK trvá na svém“.  Ovšem stejně jako u Cyklogenrelu, také skutečný obsah Dopravního generelu je opět opačný než uvádí tvrzení členů DK, z nichž někteří jsou zaměstnanci ÚMČ v rozhodovacích pravomocech, a měli by tudíž být s reálným obsahem schválených dokumentů ZMČ obeznámeni.

Proto jsem se obrátil o pomoc k radnímu za dopravu a paní starostce (viz Příloha 2) . Odpověď od radního J. Slezáka jsem však zatím nedostal.

Od Ing. Josefa Roušala, vedoucího Odboru majetku a investic, který masovou implementaci jednosměrek provedených v rozporu s Dopravním generelem realizuje, mám ústní informaci, že se máme domluvit my politici, jak to chceme. Pak,  že to rád udělá. Ale jak máme domluvu udělat? Copak není ani jednomyslné usnesení zastupitelstva schvalující Dopravní generel jasnou domluvou politiků, dokonce  s nejvyšším možným mandátem? Nebo jsou tu ještě nějací další  politici, kteří se osobně staví nad usnesení zastupitelstva? A úředníci tuto situaci respektují?

Uvidíme, zda se podaří získat na zastupitelstvu požadované odpovědi a zejména, zda se nám zastupitelům podaří zajistit dodržování usnesení ZMČ, tedy Dopravního generelu. Jednosměrky a jejich dopad na MČ dostat pod kontrolu.

 
Dopravní generel byl jednomyslně schválen zastupitelstvem 16.12.2013 a je veřejně dostupný na webových stránkách MČ.

http://praha21.cz/aktuality/3077-novy-dopravni-generel-a-cyklisticky-generel-v-mc-praha-21?highlight=WyJnZW5lcmVsIl0=

– – – – –

Změny implementace Dopravního generelu při změně podmínek jsou samozřejmě možné. Musí však být schválené orgánem s kompetencí stejné nebo vyšší úrovně, než který stanovil původní generel.  Tedy alespoň zastupitelstvem MČ. A tedy projít stejným odborným a oponentním schvalováním komisí a veřejnosti jako původní dokument.
Jen to je zárukou zachování kvality řešení.  Do doby, než je změna zastupiteli odsouhlasena, musí být pro Úřad městské části závazný dosud platný schválený dokument.

V tomto duchu budu vyžadovat nápravu a v pondělí dne 19.3.2018 na řádném jednání zastupitelstva MČ Praha 21 toto interpelovat.