Jednání ZMČ Praha 21 dne 19.3.2018, ohlédnutí OÚ – referendum a jednosměrky

Praha 21, 20.3.2018

Zastupitelstvo zahájilo své jednání vzpomínkou na Alfréda Kocába, nositele titulu čestný občan MČ Praha 21, držitele státních ocenění a vyznamenání, souseda, čestného, statečného a laskavého člověka, který dne 15.3.2018 zemřel ve věku 92 let. 

Zmocněnci přípravného výboru a zastupiteli P. Duchkovi se překvapivě podařilo pro
vyhlášení referenda s otázkou „Souhlasíte a požadujete, aby Zastupitelstvo
městské části Praha 21 zachovalo na sídlišti Rohožník v budově Živonínská 1630
zdravotní středisko?“
přesvědčit jen 4 zastupitele.

Ve spojené diskusi
s občany, zahájené informaci starostky MČ P21 K. Jakob Čechové o posudku odborníků, že s ohledem na stávající situaci nelze provést rekonstrukci střediska za
provozu a tedy oprava za povozu, požadovaná částí petentů, není možná, a to nezávisle
na výsledku referenda (otázka referenda obsahuje i požadavek zachovat ZS na Rohožníku v dnešní konkrétní  budově po dobu rekonstrukce, což by bylo při schválení
požadavku referendem závazné),  se
Otevřený Újezd přiklonil na stanu těch, kteří vidí otázku refernda problematicky, neboť by ukládala zastupitelstvu jednat protizákonně, tj, provozovat zdravotní středisko v místě, které by nesplňovalo zákonné předpisy
pro provoz zdravotních zařízení (
během nutné rekonstrukce).

Byl jsem tak nucen za OÚ
oznámit politování, že ač je 
Otevřený Újezd zastáncem otevřenosti a referendum podobné těm
v Klánovicích nebo Úvalech bychom vítali, můžeme navrhované referendum
s klidem podpořit jen s otázku týkající se stavu PO REKONSTRUKCI.
Pokud má mít MČ Praha 21 kdekoli jakékoli zdravotní
středisko, pak musí odpovídat požadavkům 21. století a naplňovat předpisy pro
provoz zdravotních nařízení. To lze zajistit jen rekonstrukcí ZS na Rohožníku.

Rada věří, že ZS
vydrží  alespoň tři roky do vytvoření
náhradních prostor na Blatově. Rekonstrukce je ale nutná. Doporučil jsem, aby zastupitelstvo, toto nebo již to nové po říjnových komunálních volbách, nejlépe samo našlo vhodněji formulovanou otázku, se kterou by v zájmu obyvatel Rohožníku a celé MČ
mohlo schálit vyhlášení referenda.  Kromě zjištění,
zda občané chtějí či nechtějí zachovat na Rohožníku „zdravotní středisko“, by mohlo být
rozumné zjistit i přesnější informace ohledně potřebných odborností (většina
menších ZS znamená praktický lékař, dětský lékař a lékárna) případně dalších potřeb. Cena referenda
byla odhadnuta navrhovateli na 160 000 Kč a bylo by tedy vhodné získat za tyto
náklady MČ co nejkvalitnější informace. V Úvalech byla otázka referenda
o obnově koupaliště doplněna i informací o nákladech na řešení.

Otevřený Újezd
vidí jako legitimní otázky spojené s tím, aby Rohožník prosperoval spolu se celou MČ. Již dříve
jsme podporovali výstavbu skautské klubovny na Rohožníku podporou zakoupení pozemku z prostředků MČ a na něm výstavbu klubovny, zbylo i na prostory pro městskou Policii. Šlo o jednu z největšich investic do podpory mládeže a sportu za poslední roky. Jako zastánci občanské společnosti
jsme podpořili aktivismus jednotlivců pro zaklikávání projektu
na vybudování tzv. Rákosníčkova hřiště
na Rohožníku, který byl nakonec úspěšný. Se skauty jsme organizovali
první dobrovolnickou úklidovou akci na Rohožníku, ve které různé skupiny na Rohožníku každým rokem záslužně pokračují v rámci hnutí ukliďme Česko. Máme i další plány pro zlepšení Rohožníku a tím celé naší MČ, mnozí naši přátelé
pocházejí právě z této oblasti a její potřeby důvěrně znají.

Tolik
k obsahu vystoupení OÚ v otázce referenda, nevím nakolik se podařilo
naše otevřené postoje jasně formulovat.

V závěru jednání jsem  v bodě Interpelací členů zastupitelstva interpeloval připravovanou realizaci jednosměrných ulic v rozporu s Dopravním
generelem. K problematice bylo již něco zveřejněno ve Zpravodaji a na našich stránkách před jednáním.

Interpelaci
jsem směřoval na tajemníka ÚMČ Ing. 
Josefa Orlovského a Ing. Josefa Roušala (vedoucí Odboru majetku a investic ÚMČ Praha 21) s dotazem na písemný
podklad dokládající, kdo povolil či uložil
realizovat dopravní opatření jinak,  než je uloženo  platným usnesením
ZMČ.

Druhou interpelaci jsme směřoval na radního RMČ Praha 21 za dopravu Jana Slezáka, aby
seznámil pracovníky OMI a Dopravní komisi, které je členem, jejíž členy sám
navrhuje a schvaluje a která je jeho poradním orgánem, s dokumentem Dopravní
generel, který je platným usnesením ZMČ. Požádal jsem také o pomoc v tom, aby případné vynucené změny implementace
byly ÚMČ opět schvalovány se stejně širokým posouzením jako původní  generel a schváleny zastupitelstvem. Bez schválené
změny musí platit původní řešení. Není možné, aby úřad, byť v dobrém úmyslu,
implementoval cokoli jinak, než bylo zastupiteli scháleno a co není zastupiteli
a standardním oponentním řízením legitimizováno.

Požádal jsem také Kontrolní výbor ZMČ Praha 21, aby v rámci své zákonné kontrolní funkce prověřil plnění usnesení ZMČ17/0212/13 ze dne 16.12.2013, kterým se „schvaluje Dopravní generel a generel cyklistické dopravy v MČ Praha 21, které jsou nedílnou součástí originálu usnesení“.

Ing. Michael Hartman,
předseda koaličního zastupitelského klubu za OÚ