Koncepce dopravy a cyklistiky ani po 4 letech nebude. Není to fakt už neschopnost, místostarosto?

Všechny úkoly mají své termíny, určitě také mají datum zadání. Tento byl zadán přesně před třemi roky. Většina úkolů má i termín dokončení. Tento však mezi ně nepatří. Místostarosta našel důvody, proč ho ještě nemáme splněný.

A kvůli neschopnosti místostarosty odpovědného za dopravu dokončovat zadané úkoly ze zastupitelstva, Újezd nemá zpracovanou ani koncepci dopravy, ani koncepci cyklistiky. Třeba to je ale výhoda, kdo ví?!

Víte, kolik nás uvolněný místostarosta pro dopravu celé čtyři roky stál? Nevíte, tak se podívejte.

 

úkol UK/00253/2019 ze dne 2.9.2019, termín 31.12.2020:
Zastupitelstvo městské části Praha 21 ukládá RMČ Praha 21 připravit novou koncepci dopravy a pohybu cyklistů v MČ Praha 21

Řešení (místostarosta Zděněk Růžička):
26.2.2020 žádám o prodloužení termínu úkolu do 31.12.2021.
MČ Praha 21 na základě doporučení Dopravní komise Rady MČ Praha 21 zpracovala návrh na úpravu dopravního režimu v nejpalčivější oblasti ul. Chmelická, Toušická, Chotěnovská, Chabeřická, Třebětínská. Dopravní značení bylo odsouhlaseno Policií ČR, stanoveno, osazeno, probíhá vyhodnocování projektu.
16.3.2020 ZMČ8 schválilo prodloužení termínu do 31.12.2021. V rámci Covidové situace došlo ke zdržení příprav, žádáme o prodloužení termínu do 30.6.2022.
20.12.2021 ZMČ16 schválila prodloužení termínu do 30.6.2022.
4.8.2022 Žádám zastupitelstvo o prodloužení úkolu do 31.12.2023 z následujících důvodů. Dne 15.6.2022 nám byl předán k připomínkování Koncept opravy od vysoutěženého dodavatele Ing. Vojtěcha Novotného. Na jednání komise dopravy za účasti zástupců úřadu a samosprávy byl konstatováno, že dílo vykazuje zásadní vady, neodpovídá koncepci rozvoje MČ a zároveň nebyly řádně zapracovány připomínky MČ a komise dopravy. Následně na to byly poslány panu Ing. Novotnému připomínky v souladu s konstatováním komise, úřadu a samosprávy. Na základě toho proběhlo s Ing. Novotným dne 12.7.2022 jednání za účasti starosty, místostarosty a zástupců úřadu. Na tomto jednání byl pan Ing. Novotný podrobně seznámen se závažnými připomínkami k návrhu konceptu dopravy. V mnoha směrech docházelo k nesouladu navrhovaným řešením a k nerespektování rozvoje městské části. MČ Praha 21 nicméně odsouhlasila část se zpracováním dopravního průzkumu s analytickou Částí dokumentu, zde bylo konstatováno, že není k této Části zásadních připomínek a je možné tuto část převzít. V rámci jednání byla navržena opatření k nápravě, aby bylo možno koncepci dokončit a převzít. Přesto dne 13.7.2022 obdržela MČ od zpracovatele datovou schránkou návrh a ukončení spolupráce z důvodu neakceptování požadavků a připomínek MČ. Na základě tohoto byl uzavřen dodatek ke smlouvě a spolupráce ukončena. Tato skutečnost bude komunikována s DK a výběrem nového zhotovitele. Část zahrnující dopravní průzkum a analytickou část byla předána zhotovitelem MČ k využití dalšímu postupu.