Nemyslíme si, že všechny cyklotrasy musí mít asfaltový povrch. Radnice lije asfalt na ornou půdu soukromých vlastníků!

Skutečně potřebujeme, a je opravdu prioritou městské části, asfaltovat polní cesty? Fakt musejí mít všechny cyklotrasy černý, asfaltový povrch?

My říkáme ne.
Máme za to, že do vybudování přeložky I/12, která tuto část Újezda naprosto změní (a zmíněnou cestu v zářezu stejně zničí a přetne), měla být pozornost věnována úsekům, kterých se budování přeložky nedotkne. To za prvé.

Za druhé – trasa poskytuje rekreaci nejen cyklistům, ale vytváří uzavřený běhací okruh pro kondiční běhání, využívá jí řada pejskařů a i pro pěší rekreanty je příjemnější travnatý nebo hliněný povrch, než rozpálený asfalt.

A za třetí – jak černý, rozpálený asfalt odpovídá strategii ochlazování města? Tam, kde byla normální polnice, je nyní tmavý, nevsákavý a s přírodou nekompatibilní povrch. Výsledkem je teplení o několik stupňů i v okolí cesty (jak se s tím vyrovná okolní vegetace?) a veškeré srážky přijdou vniveč, nevsákne se ani kapka… Startegie adaptace na klimatickou změnu hlavního města v praktickém provedení, tedy v karikatuře, ODS/ANO v Újezdě nad Lesy…

Tento způsob stavby a zacházení s krajinou odpovídá dvacátému století, v němž se ještě poroučelo větru a dešti. Nevábné minulosti odpovídá i „participace“ s občany. Byly snad osloveny všechny cílové skupiny a hledala snad radnice optimální řešení? Nikoliv, jednoho dne přijede náklaďák a šup – máme mezi poli asfaltku.

Aby toho nebylo málo, je asfalt položen i na pozemcích soukromých vlastníků!S tím tedy nesouhlasíme! Aby byly z veřejných prostředků asfaltovány i pozemky soukromých vlastníků a to bez jejich vědomí, bez projektů a řízení, ve kterých si dotčení účastníci mohou projednat a chránit svá práva.

Podali jsme podnět na Českou inspekci životního prostředí

Na základě našeho podnětu provedla inspekce dne 5. 9. 2022 místní šetření, při kterém fyzicky zkontrolovala stav na předmětných pozemcích a zjistila, že na polní cestě byla zbudována asfaltová cesta, zasahující mimo jiné i pozemky parc. č. 4262/22, 4262/31, 4262/43, 4262/35, vše k.ú. Újezd nad Lesy a pozemky parc. č. 751/302 a 754/5, oba k.ú. Koloděje. Všechny tyto pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda a požívají ochrany zemědělského půdního fondu.

ČIŽP neshledala porušení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ani zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákon č. 334/1992 Sb.), z hlediska kompetencí příslušejících inspekci, které jsou stanoveny v ust. § 16a tohoto zákona.

ČIŽP dále konstatovala, že, není vyloučeno porušování ust. § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., zakazující užívat zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu s odnětím ze zemědělského půdního fondu s výjimkou případů, kdy souhlasu není třeba a dále, že zbudování asfaltové cesty bez příslušného stavebního povolení je v rozporu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ČIŽP proto postoupila náš podnět ÚMČ Praha 21 – Odboru stavebního úřadu a dále ÚMČ Praha 21 – Odboru životního prostředí a dopravy, jakožto kompetentním a příslušným orgánům ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a ochrany zemědělského půdního fondu. Dále ČIŽP předala podnět Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru ochrany prostředí.

Jak bychom tuto situaci řešili my?

Neutráceli bychom v této lokalitě veřejné prostředky a soustředili bychom se na oblast mezi rybníkem a Běchovicemi, kde bychom vybudovali stezku s přírodním povrchem vhodnou pro cyklisty, běžce, pejskaře i pěší. Pokud bychom ale realizovali tuto část, zpracovali bychom projekt, oslovili cílové skupiny pro podněty a nalezli optimální řešení pro všechny – cyklisty, pejskaře i běžce.