Dopis Radě Zastupitelstva Městské části Praha 21 ve věci Polyfunkčního domu

Komu: Rada Městské části Praha 21                              V Praze 4.4.2011

Věc: Dopis Radě Zastupitelstva Městské části Praha 21 ve věci Polyfunkčního domu.

Vážený pane starosto, vážení pánové místostarostové, vážená paní a pane radní, vážená Rado Zastupitelstva Městské části Praha 21,

bylo ukončeno výběrová řízení na obsazení tzv. „Polyfunkčního domu“ a obec stojí před dlouhodobým závazkem, které může mít významný vliv nejen na úroveň služeb
poskytovaných Polyfunkčním domem občanům ale i na další finanční situaci obce.

Ani v posledním výběrovém řízení se neobjevila nabídka, se kterou by obec mohla být jednoznačně spokojena a která by odpovídala velikosti celkové investice spojené s budovou. A je tedy jasné, že Rada musí vybírat z několika víceméně špatných řešení. Přičemž jedním z nich je také samo ponechání „status quo“.

Podle informací od aktivních obyvatel obce, kteří se na nás obracejí i podle výsledků diskuse v rámci komunity našeho volebního uskupení zjišťujeme, že panují diametrálně odlišné názory na možná řešení. Panuje také poměrně veliká neinformovanost o situaci Polyfunkčního domu a přitom značný zájem se s touto situací seznámit. Nízká informovanost se ukazuje i u možných zájemců ze stran potenciálních pronajímatelů, kteří se proto výběru nezúčastnili.

Profiluje se také ostrý protiklad finančně nejvýhodnějších řešení a řešení preferovaných z hlediska obsahu občany. Tedy otázka relevance samotných vyhodnocovacích kritérií výběrového řízení.

Na základě historických zkušeností a přesvědčení našeho volebního uskupení Otevřený Újezd o významu, potřebnosti i přínosech veřejné diskuse, bychom chtěli vyzvat Radu, aby nerozhodovala bez veřejné diskuse a posečkala s rozhodnutím ovlivňující na mnoho let osud Městské části Praha 21 (dále jen MČ) nejprve na veřejnou diskusi, kterou vedení MČ otevře. Popřípadě, podle výsledků diskuse, aby byla zvážena i možnost v krajním případě rozhodnutí s mimořádným Zastupitelstvem, které by jako o jediném bodě, spolu s občany, o věci rozhodlo.

Abychom předešli dnes již známým neblahým důsledkům veřejně neprodiskutovaných věcí s jejich dlouhodobým dopadem, které je i Polyfunkčního dům a jeho stavba sama příkladem, a také abychom předešli nedorozuměním a nepochopení občanů plynoucí z nedostatečné komunikace, domníváme se, že by bylo vhodné svolat do vhodných prostor veřejnou diskusi a situaci Polyfunkčního domu i možné alternativy řešení před uzavřením dlouhodobého závazku Městské části Praha 21 spolu s občany probrat.

Komise pro Polyfunkční dům by zde mohla/měla občanům prezentovat svá zjištění a seznámit občany, kteří projeví svou přítomností zájem, se situací Polyfunkčního domu, s náklady na Polyfunkční dům bez obsazení i s obsazením nájemci, s ekonomickými dopady spojenými sj ednotlivými variantami možných řešení, a zkušenostmi s těmi řešeními, která se již v Polyfunkčním domě provozovala nebo provozují.

Občan se tak bude moci kvalifikovaně rozhodovat mezi například vyšší dotací do určité aktivity v Polyfunkčním domu nebo raději uspokojení jiné problematiky obce, například v údržbě komunikací.

Mohli by být pozváni také zájemci z řad uchazečů ve výběrovém řízení, aby se svými záměry občany seznámili. Dále navrhujeme:

– zapojit Komisi pro Otevřený úřad k navržení cesty k optimálnímu vedení veřejné diskuse v dané věci
– zapojit ostatní komise, kterých se to týká
– tematicky věnovat jeden nebo více čísel Zpravodaje uvedené problematice, situaci a možným řešením
– veřejná prezentace a diskuse na tema Polyfunkční dům
– prezentace možných projektů řešení
– příprava řešení pro případ, že veřejná diskuse povede k jiným závěrům o optimálním
dlouhodobém řešení, než jak již rozhodla Rada.

Teprve po takto otevřeně vedené veřejné diskusi bychom případné dlouhodobé rozhodnutí považovali za dostatečně veřejně prodiskutované, hodné příkladu nového otevřeného stylu vedení Městské části Praha 21 a těšící se naší všeobecné podpoře. Myslíme si, že by uspořádání takové akce byl velmi vhodný a vítaný signál a myslíme si, že Městské části Praha 21 to od nás očekává.

Za zastupitelský klub Otevřený Újezd,
s přátelským pozdravem,

Michael Hartman,
předseda Zastupitelského klubu Otevřený Újezd.