Jak (ne)funguje partnerství úřadu a veřejnosti

Po čtyři roky v období 2010 – 2014, kdy jsem vykonával funkci
starosty MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, jsem se snažil zapojit veřejnost
do spolurozhodování o věcech, o kterých úřad aktuálně rozhodoval a které
se veřejnosti týkaly. Městská část Praha 21 přistoupila ke způsobu
komunitního plánování a strategického řízení pro 21. století pod
označením místní Agenda 21 a přihlásila se tak k podpoře udržitelného
rozvoje a také k prohlubování spoluúčasti a partnerství mezi úřadem a
veřejností.

Dívám-li se na toto období zpětně, uvědomuji si, jak nesmírně těžké
začátky z úplné nuly to byly, a jak naprostá nezkušenost obou aktérů –
pracovníků úřadu i veřejnosti – toto úsilí komplikovala. Nyní, trochu
s odstupem, jsem sestavil 6 stupňů možného zapojení veřejnosti do
spolurozhodování úřadu. Seřazeno od nejhoršího k nejlepšímu, tj.“ od
manipulace k participaci“:

 1. Úřad rozhodne, nikoho se na nic neptá a navíc nikomu ani nic neřekne.
  Toto je bohužel běžný stav. Pramení z představy, že veřejnost o daném
  problému nic neví a tedy nemůže kompetentně rozhodnout. Často jsou
  podobná rozhodnutí činěna v časovém presu, nebo jsou považována za
  natolik jasná, či triviální, že není nutné s veřejností cokoliv
  projednávat. Následná nekomunikace je jen pokračováním
  původní představy o zbytečnosti. Proč dělat něco, co nemusím… Bohužel,
  řada pracovníků úřadu má zakořeněnou představu, že jsou v práci od toho,
  aby „zúřadovali“ přidělené úkoly a že nějaké ( včasné a plánované)
  předkládání veřejnosti, vysvětlování a zapracovávání zpětné vazby od
  občanů není jejich úkolem.
 2. Úřad rozhodne, na rozdíl od předchozího ale své rozhodnutí sdělí.
  Pracovníci úřadu rozhodnou a svá rozhodnutí s veřejností komunikují.
  Nečekají nějakou zpětnou vazbu, komunikace je ve formě např. tiskové
  zprávy nebo článku, který informuje, co úřad učinil nebo učiní.
 3. Úřad rozhodne, sdělí a projedná s veřejností, ale své rozhodnutí nezmění.
  Úřad ví, že by danou věc měl projednávat s veřejností a měl by dbát na
  jejich připomínky, ale nechce se mu na hotovém projektu cokoliv měnit.
  Nalezne tedy protiargumenty, kterými veškeré připomínky veřejnosti
  vyvrátí a projekt ponechá v původní podobě. Veřejné projednání je bráno pouze jako alibi,
  o jeho výsledku bylo rozhodnuto ještě před jeho zahájením. Úřad sám
  sebe přesvědčí, že veřejnosti umožnil zapojit se, ale své řešení
  považuje za neměnné. I dobré připomínky často padnou pod stůl. Možná to
  úřad i uzná, ale obratem vysvětlí důvody, proč se nedá už nic dělat. A často situaci postaví jako vydírání – buď to bude podle původního plánu anebo vůbec ne! 
  Změna by prý vyžadovala čas a peníze, nestihly by se termíny, dotace –
  zkrátka je mnoho dobrých důvodů, proč trvat na původním řešení.
 4. Úřad rozhodne, sdělí a projedná s veřejností a případně upraví.
  Po veřejném projednání úřad uzná některé z připomínek a doporučení a
  projekt upraví. Práce na zpracování zadání ( tj. prvotní rozhodnutí
  úřadu), je tedy vynaložena zbytečně,  protože na konci se zjistí, že by
  se zadání mělo radikálně změnit. To vyvolává velké napětí a úřad se
  brání tím, že hájí zpracované řešení a přijímá úpravy pouze dílčí,
  mnohdy neefektivní, neekonomické a někdy ne zcela možné.
 5. Úřad nejprve projedná s veřejností, pak rozhodne a veřejnosti sdělí.
  V této variantě si úřad uvědomuje, že projednání s veřejností je
  důležité učinit na počátku projektu, ve fázi zadání. Vytipuje cílovou
  skupinu a s ní projedná. Následně projekt zpracuje a veřejnost je o
  realizaci projektu spravena. Na rozdíl od předchozích variant probíhá
  práce na zpracování a realizaci projektu efektivně, protože veškeré
  nesoulady v řešení daného problému byly s veřejností vyjasněny hned na
  počátku a projekt má přesné zadání. Realizace pak může probíhat
  bezproblémově.
 6. Veřejnost navrhne, úřad projedná a rozhodne, ale následně
  ještě  projedná a případně upraví. Veřejnosti sdělí a následně
  realizuje.
  Pokud úřad pracuje správně, ve všech krocích svého
  počínání umožňuje veřejnosti, aby formulovala své potřeby. Takto funguje
  úřad, který ve všech svých složkách přistoupil na moderní způsob
  fungování a je skutečně a plánovitě řízen. Pak je zcela zřejmé a
  všeobecně přijímané, že tato otevřenost neznamená realizovat úplně každý
  nápad. Úřad je tu od toho, aby naplňoval přijatou strategii a
  udržitelnost rozvoje a veřejnost usměrňoval ( nikoli „stíral“), v tom,
  které projekty jsou objektivně správné a realizovatelné. To, co občané
  chtějí a co je realizovatelné, je veřejně projednáno – vysvětleno a
  všeobecně přijato. Přesné zadání je rozpracováno, následně opět
  projednáno a případně upraveno. Zní to možná komplikovaně, ale úřad,
  který pracuje podle tohoto pravidla, vytváří pravé partnerství se svými
  obyvateli a realizuje dobré projekty.  Dělá to navíc efektivně, protože
  veřejná projednání odhalí slabá místa v každé fázi projektu. Během
  projednávání si veřejnost projekt osvojí, porozumí mu a přijme jej, což
  je pro rozvoj místní komunity nesmírně důležité.

A jaký je cílový stav participace – tedy zapojení veřejnosti do rozhodování úřadu?

Veřejnost společně s úřadem sdílí veškeré zdroje a společně rozhoduje o jejich využití!

Možná si mnozí řeknou: stačí vše „správně“ vymyslet a pak to udělat. A
v takovém případě není nutné se někoho na něco ptát a někomu něco
vysvětlovat – viz. bod 1. Ale to je omyl, mimo jiné typický pro všechny
totality. Dlouhodobě vymýšlet a dělat „správné“ věci pro veřejnost a
zároveň se s veřejností nebavit možné není a právem vyvolá u veřejnosti
nedůvěru a nespokojenost. Touto cestou se totiž veřejnost nemá šanci
dozvědět a zpracovat, co je a co není správné, co je a co není reálné.
Objektivně sebelepší výsledek pak občané nepřijmou, protože za lepší
považují ( neprojednané) varianty, které by se při veřejném projednávání
ukázaly jako špatné nebo nereálné. Zkrátka pro veřejnou správu platí
pravidlo:

Dělat správně věci správně a znamená také je správně komunikovat.

A pro spoluúčast (participaci) – tedy zapojení občanů do spolurozhodování – platí ještě jedno pravidlo: S participací
je nutné začít co nejdříve. Myslet si, že je důležité nejprve zpracovat
studii či projekt a teprve pak zapojit veřejnost je velký omyl.
Výsledkem participace musí být nejen výběr optimální varianty hned od
začátku ale i shoda, které lze dosáhnout pouze postupným projednáváním a
přesvědčováním se o správnosti řešení.  Že optimální řešení vymyslí
úřad bez zapojení veřejnosti, je iluze.

RNDr. Pavel Roušar
zastupitel za Otevřený Újezd

publikováno dne 7.4.2015
Otevřené noviny: http://otevrenenoviny.cz/jak-nefunguje-partnerstvi-uradu-a-verejnosti/