Smlouva 10 členné většinové koalice za odpovědnou a racionální správu

Nová koalice, vzniklá po několikaměsíčním bezvládí, o
jehož příčinách jsme informovali, si vytýčila za cíl
vyvést městskou část ze stavu nouze s ohledem na výkon samosprávných funkcí.
Zastupitelé spojení koaliční smlouvou usilují o odpovědnou a racionální
samosprávu a dohodli se, že podpoří vytvoření funkčních orgánů MČ,  jak je  popsáno v koaliční smlouvě. Za Otevřený Újezd jsme usilovali
o samosprávu, která bude občanům otevřená .

Součástí koaličního programu  je
„Otevřený úřad“ včetně závazku zveřejňování smluv.  Také
samotnou koaliční smlouvu nyní,  jak již na jednání zastupitelstva slíbil
nově zvolený místostarosta RNDr. Pavel Roušar,  zveřejňujeme.  Byla zveřejněna také UMČ Praha 21.

Koaliční smlouva


Zástupci volebních stran Otevřený Újezd, TOP 09, nezávislí
zastupitelé, ČSSD, Svobodní a Pro Prahu, kteří byli podle výsledků voleb
konaných v říjnu 2014 zvoleni do Zastupitelstva Městské části Praha 21 – Újezd
nad Lesy, při vědomí odpovědnosti za racionální správu a budoucí rozvoj městké
části uzavírají tímto smlouvu o vytvoření většinové koalice v zastupitelstvu
pro období 2016-2018.

 

1.   Rada městké části

1.1.           
Celkový počet členů rady je pět.

1.2.           
Rada je složena ze starostky, 2
zástupců starostky a 2 radních.

1.3.           
Personální obsazaní Rady MČ:
(podle abecedního řazení)

Starostka:             Karla Jakob Čechová               /TOP09/
Místostarosta:     RNDr.Pavel Roušar                 /Otevřený Újezd/
Místostarosta:     Jan Slezák                                   /ČSSD/

Radní:                    MUDr.Jaroslav Jeníček  CSc. /Svobodní/
Radní:                    RNDr.Jitka Jenšovská             /Pro Prahu/

1.4.     Kompetence členů rady
budou stanoveny  RMČ  P21 nejpozději měsíc od podpisu této smlouvy.

 

2.        
Změny v Radě

2.1.           
V případě změny na kterémkoliv
místě v radě, bude její nový člen, pokud to bude možné , z téže volební strany.
Hlasování o odvolání nebo zvolení nového člena Rady městské části (dále jen
RMČ) musí předcházet koaliční jednání. Konkrétní koaliční dohoda o změně v RMČ
bude promítnuta do dodatku Koaliční smlouvy.

 

3.        
Výbory

3.1.           
Finanční výbor.

3.2.           
Kontrolní výbor

3.3.           
Personální složení výborů bude
schváleno na jednání ZMČ dne 1.2.2016.

 

4.        
Programové priority

4.1.           
Předmětem koaliční smlouvy jsou
následující programové priority vycházející z volebních programů účastníků této
smlouvy.

Otevřený úřad

– Otevřený přístup k informacím na úřadě MČ.

– Zveřejňování uzavřených smluv, včetně smluv
minulých. Smlouvy budou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 21 s vyjímkou
smluv, které mají doložku o mlčenlivosti. 
Koalice bude usilovat, aby u nově uzavíraných smluv nebyla tato doložka MČ
povolována.

Spolupráce a nezávislost

– Úzká spolupráce s okolními MČ a obcemi.

– Úzká spolupráce s nestátními, neziskovými
organizacemi a místními spolky k vytváření konceptů, projektů, veřejných
soutěží atp.

 

Životní prostředí

– Důsledné dodržování zákonů a vyhlášek na
ochranu životního prostředí.

– Prohlubování vědomostí o existenci
přírodního parku jako vyhlášené oblasti klidu a zapracování této skutečnosti do
zpracovávaných koncepcí městské části, např. dopravní studie či územní plán

– Posilování vědomostí o jedinečnosti
přírodních podmínek Újezdu nad Lesy.

– Trvalá ochrana Klánovického lesa jako
jedinečné přírodní lesní plochy.

– Podpora kulturních a osvětových pořadů
zaměřených na péči o životní prostředí a kvalitu života v našem okolí.

– Zpracování urbanistické studie a její
promítnutí do územního plánu a zabránění okamžité či dodatečné změně zelených
ploch na plochy jiného určení, zejména pro komerční využití.

– Revize plánovaného projektu P+R parkoviště a
vyřešení prostoru vlakového nádraží bez vlivu na okolní pozemky, nikoliv na
jejich úkor.

– Revize naplánovaných a dosud nerealizovaných
zelených ploch v rámci výstavby satelitních sídlišť.

– Podpora obnovy původních alejí v obci,
vytváření naučných stezek.

 

Doprava

– Pokračovat v realizaci dopravní studie a
cyklostezek.

– Budování pěších zon, obnova a ochrana
místních stezek a cest.

– Nadále usilovat o trvalý zákaz tranzitní
nákladní dopravy.

– Postupné a kvalitní opravy místních
komunikací, včetně budování chodníků, zelených pásů, obnovy stromořadí,
vybudování odpočinkových míst s lavičkami apod.

– Systematické zmapování kvality povrchu ulic
a analýza nákladů na jejich opravy a údržbu, určit priority při jejich obnově.

– I nadále podporovat obchvat 1/12.

 

Finance

– Financování pomocí projektů a vícezdrojového
financování.

– Hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.

– Hospodárné a průhledné nakládání s
finančními prostředky.

 

Udržitelný rozvoj MČ

– Naplňovat 
postupy MA21.

 

Školství

– Dokončení přístavby Masarykovy základní
školy

– Postupná modernizace budov školy a školek.


Zvyšování kvality vzdělávání a podpora moderních výukových metod na ZŠ.

– Prohlubování spolupráce mezi ZŠ a MŠ.

– Podpora trvalého vzdělávání pedagogických
pracovníků.

– Podpora a zachování provozu školního ŠPP.

– Rozvíjet možnosti projektu bezpečná cesta do
škol (BCDŠ)

 

Kulturní, zájmové a sportovní  vyžití

– Dodržování tradičních svátků a akcí v městské
části.

– Podpora místních sdružení a spolků.

 

Sociální oblast

– Podpora pochůzkové pečovatelské služby.

– Podpora neziskových spolků v této oblasti.

 

5.        
  Jednání koalice

5.1.           
Koaliční zastupitelé se budou
scházet podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

 

6.      Státní správa

6.1.    
Vypsání VŘ na pozici tajemníka úřadu  nejpozději k 1.5.2016.

 

7.      Projednávání v koalici

Za koaličně dohodnutý se má takový návrh řešení a takové
usnesení,v souladu s Programovými prioritami, na kterém se dohodne 2/3 zástupců
této koaliční smlouvy. Nebude-li dosaženo koaliční dohody, nastoupí mechanismy
smírčího řízení.

Každá ze smluvních stran má právo vyvolat  smírčí řízení, jestliže by nesoulad v některé
otázce touto smlouvou upravené, nebo této smlouvy se dotýkající mohl vést k
vypovězení této smlouvy.

Smírčího řízení se zúčastní za každou stranu dva pověření
jednatelé. Doba smírčího řízení nesmí přesáhnout 7 dní.

Pokud najdou společné řešení sporné otázky, sepíší o něm
koaliční partneři dodatek k této koaliční smlouvě.

Pokud se rozpory projednávané smírčím řízením ukáží být
neřešitelné v rámci této smlouvy, smluvní strany buď přistoupí k výpovědi této
smlouvy, nebo ukončí tuto smlouvu dohodou.

 

8.   Vypovězení smlouvy

 Smluvní strany mají právo
vypovědět smlouvu, jestliže nedojde k   
uzavření dodatku této smlouvy během smírčího řízení. Výpověď musí být
písemná, výpovědní lhůta je jeden měsíc.

 

9.      Právo na informace

Smluvní strany prostřednictvím svých zvolených zastupitelů zajistí
úplnou a včasnou vzájemnou informovanost o všech podstatných skutečnostech vyplývajících
z koaliční smlouvy a směřujících k jejímu naplnění. Neposkytnutí těchto
informací by bylo považováno za hrubé porušení této koaliční smlouvy.

 

10.    Závěrečná ustanovení

10.1.   Zástupci volebních stran
se zavazují prosazovat jednotlivé body této smlouvy v Zastupitelstvu městské
části Praha 21 – Újezd nad Lesy. Volbu starosty a členů rady podpoří veřejnou i
tajnou volbou.

10.2.   Tato smlouva nabývá
platnosti a účinnosti okamžikem podpisu zástupci volebních stran.

10.3.   Jakákoliv změna této
kolaiční smlouvy musí být provedena na základě dohody na koaličním jednání a to
formou písemného dodatku smlouvy.

10.4. Zástupci koaličních stran se dohodli, že tato smlouva bude
zveřejněna ve Zpravodaji a na webových stránkách úřadu MČP21.

10.5. Jako výraz souhlasu s obsahem této smlouvy a svobodné vůle
připojují členové koaličních stran, zvolení do ZMČ Praha 21 svůj podpis.


V Újezdě nad Lesy dne 1.února 2016

 

MUDr.Barbora Diepoltová  /nezávilý zastupitel/                                  vr.                            

Tomáš Fábera /Otevřený Újezd/                                                              vr.                           

Ing.Michael Hartman /Otevřený Újezd/                                                  vr.                           

MUDr.Jaroslav Jeníček CSc. /Svobodní/                                                   vr.                           

Karla Jakob Čechová /TOP09/                                                                    vr.                           

Vladímíra Juřenová /nezávislý zastupitel/                                                vr.                           

RNDr.Jitka Jenšovská /Pro Prahu/                                                             vr.                           

Ing.Miloš Mergl /TOP09/                                                                            vr.                           

RNDr.Pavel Roušar /Otevřený Újezd/                                                      vr.                           

Jan Slezák /ČSSD/                                                                                         vr.