Tisková zpráva Otevřeného Újezda k výsledkům smírčího řízení

Smírčí řízení, které v souladu se zněmím koaliční smlouvy proběhlo po rezignaci RNDr. Pavla Roušara, skončilo smírem.
Neshody v koalici byly otevřeně komunikovány v prohlášení RNDr. Pavla Roušara ze dne 27.11.2017 a zástupci Otevřeného Újezda (OÚ) je tiskovou zprávou ze dne 28.11.2017 vzali na vědomí. Po intenzivní otevřené debatě vedoucí k vyjasnění stanovisek vyjádřili účastníci, bez Pavla Roušara, který koalicici opustil, vůli pokračovat ve stávající koaliční smlouvě.

OÚ v souladu s bodem 2.1 smlouvy, která je veřejně přístupná na stránkách ÚMČ, nabídl jako kandidáta na uvolněnou pozici místostarosty současného zastupitele za OÚ Tomáše Fáberu.

Tomáš Fábera má předchozí zkušenosti ze zastupitelstva a rady menšího města s dvěma příměstskými částmi a je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti historických hodinových strojů. Působil také profesně v oblasti informačních systémů. V koaliční radě bude mít na starosti především vnitřní správu a IT. Je tedy pro danou funkci vhodným kandidátem.

OÚ předložil tyto zjednodušené podmínky jako indikátory fungování koalice:
– pokračuje koaliční smlouva zakotvující „otevřený přístup k informacím na úřadě MČ, ochranu životního prostředí v rámci promyšlené urbanistiky a hospodárné a průhledné nakládání s finančními prostředky“
– nebude zrušen přístup všech zastupitelů k úplným podkladů pro rozhodování Rady
– do léta 2018 budou vyřešeny stojany/parkování kol i na újezdské straně železniční stanice
– bude opravena ulice Pilovská vedoucí z oblasti Klánovického lese opotřebená při rekonstrukci železničního koridoru, aby mohla bezpečně plnit místní i nadregionální funkci. Ulice navazuje na Oplanskou, v jejímž jižním pokračování bude budována cyklotrasa z Koloděj na Klánovický les
– bude vyřešen soulad skutečnosti a mapy cyklotras MHMP, kde ulice Hodkovská je doporučenou cyklotrasou, v praxi však nelze trasu díky špatnému značení bez porušení předpisů a vyhlášek projet
Starostka MČ i zbylý místostarosta během smírčího řízení potvrdili, že jsou uvedené body akceptovatelné a realizace některých již probíhá. Zejména projekt parkování kol u nádraží. OÚ sdělení uvítal a rád se v rámci nového složení rady MČ Praha 21 přípoji k jejich podpoře.
Chceme věřit, že radnice úkoly splní a prokáže schopnosti partnerů dohodnuté realizovat.

Ing. Michael Hartman, předseda zastupitelského klubu za Otevřený Újezd za koaliční zastupitele klubu


Koalice „za racionální a zodpovědnou správu“ vznikla jako reakce na dlouhodobé správním vakuum bez usnášeníschopné Rady po zhroucení radnice starosty Zdenka Růžičky (ANO) rok po volbách v roce 2014. V roli statutárního orgánu MČ se do té doby střídali pověření zastupitelé.
Po téměř dvou letech se koaliční partneři na výzvu abdikujícího místostarosty OÚ v souladu s postupem daným koaliční smlouvou sešli, aby vyřešili napětí v Radě MČ, které vyústilo v odstoupení místostarosty za OÚ.