Otevřený Újezd vypovídá koaliční smlouvu neboť ztratil vliv na fungovaní radnice

Na svém pravidelném setkání odhlasoval OÚ výpověď koaliční smlouvy pro závažná porušeni koaliční smlouvy, ve kterých smluvní partneři neberou ohled na sliby dané Otevřenému Újezdu.
Mimo poslední kroky Rady městské části v oblasti otevřenosti a dopravy je zásadní také změna v postoji Tomáše Fábery, který po posledním jednaní zastupitelstva vystupuje jako na Otevřeném Újezdu nezávislý kandidát, což Otevřenému Újezdu telefonicky potvrdil. Cíle Otevřeného Újezda tak v pětičlenné radě MČ nikdo neprosazuje.
Kandidáti Otevřeného Újezda jsou nezávislí na politických stranách, hlásí se výhradně k podpoře městské části a volebnímu programu Otevřeného Újezda. Podle koaliční smlouvy by měl mít Otevřený Újezd v Radě městské části Praha 21 člena k prosazování tohoto programu. To po odchodu Tomáše Fábery z Otevřeného Újezda není plněno a přesto, že si je Rada tohoto stavu vědoma minimálně od okamžiku uvedeni této informace na oficiálních stránkách MČ, nebyly učiněny žádné kroky k řešeni. Důvodem mohou být i nedávná hlasováni Rady v rozporu s obsahem koaliční smlouvy v oblasti otevřenosti úřadu, zastavení zveřejňování materiálů pro jednaní ZMČ a všech uzavíraných smluv na webových stránkách MČ a stálé zhoršovaní stavu v oblasti zdravé a udržitelné moderní rezidenční dopravy – jízdy na kole, Ta byla paralyzovaná jak na místní (25 ulic v zóně 30 v jednom směru zakázalo cyklisty) tak celopražské úrovni (přerušena pražská cyklotrasa v oblasti Hodkovské).
Otevřený Újezd požaduje okamžitou nápravu a poskytnutí záruk za radikální zlepšení stavu, v opačném případě je nucen koaliční smlouvu pro její neplnění ze strany koaličních partnerů vypovědět. Včera zaslal Otevřený Újezd koaličním partnerům písemnou výzvu ke smírčímu řízení s popisem konkrétních porušení smlouvy.